Influence of substrate and cultivar on quantity and quality of greenhouse tomato yield
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable Crops, Agricultural University, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
 
2
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 699-707
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2004-2005, studies of the influence of substrate and cultivar on greenhouse tomato yield were conducted. In the two-factorial experiment established in randomized complete block design the following factors were studied: substrate – rockwool, wood fibre and highmoor peat, as well as cultivars – Emotion F1 and Grace F1. High suitability of these substrates for greenhouse tomato growing was shown. Total yield obtained from cultivation on wood fibre amounted to 18.86 kg m-2, on highmoor peat – to 18.70 kg m-2, and on rockwool – 19.44 kg m-2. The marketable yield showed considerable differenced between cultivars and years of cultivation. Emotion F1 proved to be a better cultivar and its marketable yield amounted to 18.77 kg.m-2, while for Grace F1 it was 16.04 kg m-2. The percentage of marketable yield in total yield, depending on the substrate used, ranged from 84.8 do 87.8%. Yield structure for individual fruit selections obtained for plants grown on rockwool amounted to 76.6% for selection IA, 9.9% for IB, and 1.5% for II. Emotion F1 cultivar was characterized by higher percentage of IA (76.2), IB (11,8%) and II (1,5%) than Grace F1 cultivar (74.7, 7.8 and 0.8%, respectively).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ podłoży i odmian na wysokość i jakość plonu pomidora szklarniowego
wełna mineralna, włókno drzewne, torf, pomidor szklarniowy
W latach 2004-2005 przeprowadzono badania nad wpływem podłoży i odmian na plonowanie pomidora szklarniowego. W doświadczeniu dwuczynnikowym, założonym w układzie bloków losowanych badano: wełnę mineralną, włókno drzewne i torf wysoki oraz odmiany: Emotion F1 i Grace F1. Wykazano dużą przydatność tych podłoży do uprawy pomidora szklarniowego. Plon ogólny uzyskany z uprawy we włóknie drzewnym wynosił 18,86 kg×m-2, w torfie wysokim 18,70 kg×m-2 i w wełnie mineralnej 19,44 kg×m-2. W plonie handlowym zaznaczyły się istotne różnice między odmianami i latami doświadczeń. Lepszą odmianą okazała się odmiana Emotion F1, której plon handlowy wynosił 18,77 kg×m-2, gdy Grace F1 wydała 16,04 kg×m-2. Procentowy udział plonu handlowego w plonie ogólnym w zależności od rodzaju podłoża oscylował na poziomie 84,8 do 87,8%. Struktura plonowania poszczególnych wyborów owoców uzyskanych z roślin uprawianych we włóknie drzewnym wynosiła: 76,6% wyboru IA, 9,9% wyboru IB i 1,5% wyboru II. Odmiana Emotion F1 charakteryzowała się wyższym udziałem wyboru IA (76,2), wyboru IB (11,8%) i wyboru II (1,5%) niż odmiana Grace F1 (odpowiednio 74,7, 7,8 i 0,8%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top