Chemical properties of mud soils formed in the Narew and the Biebrza flood valleys
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 287-293
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study is presentation of chosen chemical proprieties of mud soils and comparison of them with chemical proprieties of peat soils formed from different kinds of peats. The researches were led in the Narew and the Biebrza flood valleys created in the Lower Biebrza Basin. The results of the researches show the statistically significant differences in chemical composition between mud and peat soils. Muds contain less total nitrogen (average 1.633% d.m.) and calcium in ash (average 2.297% d.m.), but they are richer into potassium (average 0.198% d.m.) and sodium (average 0.030% d.m.). However, they do not differ from peats as regards of content of magnesium (average 0.316% d.m.), iron (average 2.923% d.m.), aluminium (average 2.772% d.m.) and phosphorus in ash (average 0.134% d.m.). Content of total nitrogen and phosphorus in mud soils get smaller far into soil profile. Limnethic muds are more fertile than telmathic muds, because they have more total nitrogen, calcium, iron and phosphorus in ash. Proper muds have larger content of total nitrogen, potassium, sodium, calcium, magnesium, iron and phosphorus in ash in comparison with silted muds. Fertility of mud soils is caused first of all by mud forming process and in smaller degree by silty process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości chemiczne gleb mułowych wykształconych w dolinach zalewowych Narwi i Biebrzy
gleby mułowe, muł, torf, właściwości chemiczne
Celem pracy jest przedstawienie wybranych właściwości chemicznych gleb mułowych i porównanie ich z właściwościami chemicznymi gleb torfowych wytworzonych z różnych rodzajów torfów. Badania prowadzono w dolinach zalewowych Narwi i Biebrzy wykształconych w Kotlinie Biebrzy Dolnej. Wyniki badań wskazują na istotną statystycznie różnicę w składzie chemicznym między glebami mułowymi a torfowymi. Muły zawierają mniej azotu ogólnego (średnio 1,633% s.m.) i wapnia w popiele (średnio 2,297% s.m.), za to są bogatsze w potas (średnio 0,198% s.m.) i sód (średnio 0,030% s.m.). Nie różnią się natomiast od torfów pod względem zawartości magnezu (średnio 0,316% s.m.), żelaza (średnio 2,923% s.m.), glinu (średnio 2,772% s.m.) i fosforu w popiele (średnio 0,134% s.m.). Zawartość azotu ogólnego i fosforu w glebach mułowych zmniejsza się w głąb profilu glebowego. Muły limnetyczne są żyźniejsze od telmatycznych, gdyż posiadają więcej azotu ogólnego, wapnia, żelaza i fosforu w popiele. Muły właściwe w porównaniu z mułami zamulonymi cechuje większa zawartość azotu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, żelaza i fosforu w popiele. O żyzności gleb mułowych decyduje więc przede wszystkim proces mułotwórczy, a w mniejszym stopniu proces zamulania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top