Yielding and chemical composition of greenhouse tomato grown in ecological substrates
 
More details
Hide details
1
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 681-690
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiments were carried out on tomato grown in sand, peat, straw or rockwool, using a fertigation system without recirculation with 20% overflow liquid feed. All substrates were fertilised in the same way. During the entire vegetation period, N, K, Ca, Mg contents were the lowest in sand compared to peat and rockwool, while leaf content did not vary significantly. In the sand and peat substrates, use of nutrient solution that contained 40% more N, K, Ca, Mg than standard solution resulted in reduction of fruit yield. Usefulness of rye straw and wheat straw (cut into pieces) as substrates for greenhouse tomato was proved. Compared to rockwool, no substantial difference in yielding was indicated. After 34-week vegetation period (at the end of the experiment) about 70% of straw was mineralized.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego w szklarni w podłożach ekologicznych
pomidor szklarniowy, podłoża, piasek, Słoma, wełna mineralna
Badania przeprowadzono z pomidorem odm. Cunero F1 uprawianym na 23 grona w szklarni w podłożu z piasku, torfu, słomy żytniej, słomy pszennej, słomy zmieszanej z torfem, z korą oraz w wełnie mineralnej. Zastosowano zamknięty system fertygacji bez recyrkulacji uwzględniając około 20% przelewu. Na podstawie plonu owoców, zawartości w nich suchej masy, witaminy C, cukrów stwierdzono, że piasek jest dobrym podłożem. Plon owoców nie różnił się istotnie z uprawy w piasku, torfie oraz wełnie mineralnej. Piasek powinien być gruboziarnisty, umieszczony w pojemnikach, których wysokość musi być dwa razy większa od szerokości. W badaniach z pociętą słomą jako podłożem wykazano pełną przydatność tego materiału. Plon owoców nie różnił się istotnie w porównaniu z uprawą w wełnie mineralnej. Słoma w okresie wegetacji ulega w około 70% całkowitemu rozkładowi. Liście pomidora uprawianego w badanych podłożach zawierały podobną ilość składników pokarmowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top