Measurement and analysis of impact of spring rape seeds
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Czech University of Agriculture, ul. Kamýcká 129; 165 21 Prague-Suchdol, Czech Republic
 
3
School of Engineering and Economics, ul. A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 221-229
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describe the measuring set for determination of restitution coefficient of rape seeds and preliminary results. The restitution coefficient is one of the physical properties of seeds that characterize their behavior during impact. Six varieties of rapeseeds were measured and compared using this method. Big differences between varieties were found for time of deformation and value of max.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar i analiza impulsu uderzenia nasion rzepaku jarego
rzepak, współczynnik restytucji, uderzenie, impuls siły
Praca zawiera opis stanowiska pomiarowego do określania współczynnika restytucji nasion rzepaku. Współczynnik restytucji jest jedną z fizycznych cech nasion rzepaku, która charakteryzuje ich zachowanie podczas oddziaływania sił udarowych. Sześć odmian nasion rzepaku poddano badaniom udarowym dla porównania wartości mierzonych cech pomiędzy odmianami. Stwierdzono jedynie duże zróżnicowanie pomiędzy czasem deformacji a wartościami siły maksymalnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top