Influence of osmotic pretreatmeat on the kinetics of water vapour adsorption by freeze-dried strawberries
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 851–862
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to analyse the kinetics and to estimate the water content of freeze-dried strawberries after adsorption. Frozen strawberries of Senga-Sengana variety were defrosted and saturated simultaneously in carbohydrates solution during osmotic dehydration. Later the material was frozen and freeze-drying was done. Aside from the temperature and time of osmotic dehydration as well as the kind of carbohydrates, also a decrease in the adsorption rate and obtained water content were found. Saturated strawberries during osmotic dehydration did not obtain equilibrium water content after investigated time (20 h)
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów obróbki osmotycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez liofilizowane truskawki
kinetyka adsorpcji, liofilizacja, truskawki, obróbka osmotyczne
Celem pracy było wyznaczenie kinetyk oraz szybkości adsorpcji pary wodnej przez truskawki suszone sublimacyjnie wstępnie poddane obróbce osmotycznej z zastosowaniem wybranych roztworów osmoaktywnych. Materiał badawczy stanowiły mrożone truskawki odmiany Senga-Sengana. Truskawki jednocześnie rozmrażano i poddawano działaniu roztworów glukozy, sacharozy i syropu skrobiowego. Następnie materiał zamrażano i suszono sublimacyjnie. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że obecność cukru w liofilizowanych truskawkach wpływa na kinetykę i szybkość adsorpcji pary wodnej przez otrzymane susze. Niezależnie od temperatury i czasu oddziaływania cukrami w czasie odwadniania osmotycznego oraz ich rodzaju uzyskane susze charakteryzują się obniżoną zawartością wody oraz mniejszą szybkością adsorpcji pary wodnej. Dla truskawek w formie całych owoców wysycanych cukrami podczas odwadniania osmotycznego i poddanych adsorpcji czas badania kinetyki powinien zostać znacznie wydłużony w celu obserwacji dalszych zmian zachodzących w procesie adsorpcji i przejścia cukrów z form amorficznych w krystaliczne, co w efekcie wpłynęłoby na zmianę przebiegu kinetyki adsorpcji pary wodnej w materiale oraz prawdopodobnie spowodowało obniżenie końcowej zawartości wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125