Impact of freeze drying on the contents of biologically active substances in the fruiting bodies of selected edible mushroom species
 
More details
Hide details
1
Faculty of Fruit and Vegetable Processing, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin
 
Acta Agroph. 2003, 2(2), 321–330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water and alcohol extracts were obtained from the Oyster Mushroom and White Button Pizza Mushroom, which were then freeze dried. Using two methods: FRAP and FTC, the anti-oxidation effectiveness of the biological material was determined. It was determined as a result of the analysis that the freeze drying process does not significantly lower the anti-oxidation effectiveness of the extracts. Antioxidation activity depended to a large degree on the type of dissolvent used. Both species in question were characterized by anti-oxidation activity. The greatest effectiveness was observed in extracts from raw mushrooms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ liofilizacji na zawartość substancji aktywnych biologicznie w owocnikach wybranych gatunków grzybów jadalnych
liofilizacja, grzyby, Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, aktywność przeciwutleniająca
Z owocników Boczniaka ostrygowatego i Pieczarki dwuzarodnikowej otrzymano ekstrakty wodne i alkoholowe, które następnie liofilizowano. Przy użyciu dwu metod: metody pomiaru siły redukującej (FRAP) i metody określającej całkowitą aktywność antyoksydacyjną (FTC), określono efektywność przeciwutleniającą materiału biologicznego. W wyniku analizy ustalono, że proces liofilizacji nie obniża istotnie efektywności przeciwutleniającej ekstraktów. W większym stopniu aktywność przeciwutleniajaca zależna byłą od rodzaju stosowanego rozpuszczalnika. Oba badane gatunki odznaczały się aktywnością przeciwutleniajacą. Najwyższą efektywność uzyskały ekstrakty z pieczarki surowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125