Impact of freeze drying on the contents of biologically active substances in the fruiting bodies of selected edible mushroom species
 
More details
Hide details
1
Faculty of Fruit and Vegetable Processing, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 321-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water and alcohol extracts were obtained from the Oyster Mushroom and White Button Pizza Mushroom, which were then freeze dried. Using two methods: FRAP and FTC, the anti-oxidation effectiveness of the biological material was determined. It was determined as a result of the analysis that the freeze drying process does not significantly lower the anti-oxidation effectiveness of the extracts. Antioxidation activity depended to a large degree on the type of dissolvent used. Both species in question were characterized by anti-oxidation activity. The greatest effectiveness was observed in extracts from raw mushrooms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ liofilizacji na zawartość substancji aktywnych biologicznie w owocnikach wybranych gatunków grzybów jadalnych
liofilizacja, grzyby, Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, aktywność przeciwutleniająca
Z owocników Boczniaka ostrygowatego i Pieczarki dwuzarodnikowej otrzymano ekstrakty wodne i alkoholowe, które następnie liofilizowano. Przy użyciu dwu metod: metody pomiaru siły redukującej (FRAP) i metody określającej całkowitą aktywność antyoksydacyjną (FTC), określono efektywność przeciwutleniającą materiału biologicznego. W wyniku analizy ustalono, że proces liofilizacji nie obniża istotnie efektywności przeciwutleniającej ekstraktów. W większym stopniu aktywność przeciwutleniajaca zależna byłą od rodzaju stosowanego rozpuszczalnika. Oba badane gatunki odznaczały się aktywnością przeciwutleniajacą. Najwyższą efektywność uzyskały ekstrakty z pieczarki surowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top