Influence of relative humidity on the thermal properties of apples
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Thermal Technology, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 127–137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Using the solution for Fourier's heat diffusion equation for the case of its flow in an unrestricted cylinder with linear source generating a short heat pulse, we determined the thermal properties of apples. The influence of relative humidity on the coefficient of thermal conductivity, thermal diffusivity and volumetric specific heat capacity of four apple varieties at the temperature of 313 K (40°C) was studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności względnej na cieplne właściwości jabłek
cieplne właściwości jabłek
Wykorzystując rozwiązanie równania przewodzenia ciepła Fouriera dla przypadku jego przepływu w nieograniczonym walcu przy liniowym źródle generującym krótkotrwały impuls cieplny zbudowano stanowisko badawcze, na którym wyznaczone zostały cieplne właściwości jabłek. Zbadano wpływ wilgotności względnej na współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik dyfuzji ciepła i objętościową pojemność cieplną owoców czterech odmian jabłoni w temperaturze 313 K (40°C).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125