Susceptibility of bean pods on cracking and losses of seeds during mechanical harvest
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Mechanization, University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 113-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper focuses on the study of relationship between the seed losses at mechanical harvest and susceptibility of bean pods to cracking. Field measurements showed differentiation of varieties according to losses in from of seeds loos caused by harvest machines. This shows different susceptibility on cracking of bean pods. Largest losses of seeds were recorded for varieties with highest pods susceptibility on cracking in laboratory conditions. The pick-up attachment of pick-up trailer was responsible for highest seed losses and was 94.2% for Aura and 98.2% for Prosna. Therefore should be done changes in construction and working parameters of this machine attachment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podatność strąków na pękanie a wielkość strat nasion fasoli podczas mechanicznego zbioru
fasola, zbiór mechaniczny, straty nasion, podatność strąków na pękanie
Praca dotyczy badań zależności między wielkością strat nasion powstałych podczas mechanicznego zbioru fasoli a podatnością jej strąków na pękanie. Przeprowadzone badania polowe podczas mechanicznego zbioru fasoli wykazały zróżnicowanie odmian ze względu na straty w postaci nasion osypanych pod działaniem maszyn użytych do zbioru, co odzwierciedla różną podatność na pękanie ich strąków. Największe straty nasion w czasie zbioru wystąpiły u odmian, których strąki w badaniach laboratoryjnych wykazały największą podatność na pękanie. Największe straty nasion spośród zastosowanych maszyn zostały spowodowane podbieraczem przyczepy zbierającej (ich udział w całkowitych stratach nasion wynosił od 94,2% dla odmiany Aura do 98,2% dla odmiany Prosna). Z tego względu w celu ograniczenia strat przy stosowanej technologii zbioru fasoli konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zmian parametrów konstrukcyjnych i roboczych podbieracza przyczepy zbierającej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top