Influence of moisture content of maize cob cores on compression process parameters
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Life Sciences, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 725-732
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of a study on the influence of moisture of maize cob cores on some compression process parameters, agglomeration ability and agglomerate quality. Material moisture was established from 12% to 22%. The experiments were done with the help of a universal machine Zwick Z020/TN25. The material was compressed in a closed compression assembly (die). Maximum load was established at 25 kN, and the piston velocity at 10 mm min-1. The following parameters were analysed i.e. material density in the die, compression and specific compression work, a coefficient describing the material ability to compression, and strength of agglomerates. A decrease of density of maize cob cores in the die and density of agglomerate as well as compression and specific compression work for higher values of moisture were observed. Higher level of moisture had a positive effect on agglomeration ability and, conversely, a negative one on the strength of agglomerates and on their quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania
parametry zagęszczania, wilgotność, łuska kolb kukurydzy
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania, podatność surowca na aglomerowanie oraz jakość uzyskanych aglomeratów. Wilgotność materiału wynosiła od 12% do 22%. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25. Zagęszczanie surowca przeprowadzano w zespole prasującym z matrycą zamkniętą. Maksymalna siła zagęszczania wynosiła 20 kN, a prędkość przemieszczania tłoka 10 mm•min-1. Do analizy przyjęto następujące parametry: maksymalna gęstość materiału w komorze, całkowita praca zagęszczania, jednostkowa praca zagęszczania, współczynnik charakteryzujący podatność materiału na zagęszczanie oraz gęstość i trwałość aglomeratu. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wilgotności maleje gęstość łusek kolb kukurydzy w komorze matrycy i gęstość aglomeratu oraz zmniejsza całkowita i jednostkowa praca zagęszczania. Wzrost wilgotności polepsza podatność surowca do aglomerowania oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top