Effect of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Agrarian University, Department of Ecology and Biology, Dublyany, Lviv State, Ukraine
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 715-723
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was conducted to measure the impact of pollution with lead and cadmium on early growth of maize. During 14 days of the laboratory experiment the daily increases of plant height, leaf area, plant mass, root length and thickness were measured. Maize was growing in water solutions of various concentrations of lead or cadmium, and in mixture of lead and cadmium. Overall maize growth was affected by lead and cadmium, however different impact of these metals according to their concentrations was observed. Lead and cadmium toxicity was the most apparent for root length, especially for thin roots. Root growth inhibition was stronger by cadmium than by lead for low heavy metals concentrations, and an inverse relation was observed for the highest concentrations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ różnych stężeń ołowiu i kadmu na początkowy wzrost kukurydzy
ołów, kadm, kukurydza, zanieczyszczenie metalami ciężkimi
Przeprowadzono doświadczenie mające na celu określenie wpływu różnych stężeń ołowiu i kadmu na początkowy wzrost kukurydzy. Podczas 14 dniowego doświadczenia laboratoryjnego określano przyrost wysokości, powierzchnię liści, masę, długość i grubość korzeni roślin. Rośliny wzrastały w wodnym roztworze ołowiu, kadmu i mieszaniny ołowiu i kadmu o różnych stężeniach. Zaobserwowany ogólny, ograniczający wzrost wpływ roztworów badanych metali ciężkich na wzrost roślin zależał od ich stężenia. Ograniczenie długości korzeni, w szczególności korzeni cienkich było najwyraźniejszym efektem toksyczności ołowiu i kadmu. Kadm ograniczał wzrost korzeni w wyższym stopniu niż ołów dla mniejszych stężeń metali ciężkich, odwrotna zależność zachodziła dla największych stężeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top