Evaluation of energy effectiveness of selected technologies of spring rye cultivation
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, Faculty of Agriculture, University of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 733-739
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present work was to carry out an energy evaluation of different spring rye cultivation technologies at varied post-harvest cultivation and location. The analysis of energy effectiveness included unit energy consumption cumulated in production means. Detailed analysis of energy effectiveness was carried out including yield energetic value. Winter rye basic yield was transformed into dry matter yield and then expressed in GJ. Next, energy outlays for operations carried out in particular technologies of rye cultivation were calculated by expressing the level of outlays cumulated in production means depending on the actual use of mineral fertilizers, sowing material and plant protection agents. Labour and production means outlays as well as fuel consumption were transformed into GJ using indices of energy consumption applied in energetic plant production calculus. The index of energy effectiveness, final effectiveness and level of energetic intensity were the final measures of analysis and energetic evaluation. Measures of production outlays and effects taken into account in the current work made it possible to analyse energy consumption of different spring rye cultivation technologies. Fertilizers accounted for the largest amount of energy (56.4%). All the cultivation practices represented 29.4% of energy on average. Replacement of summer ploughing with disking or skimming reduced energy outlays by 4.6 and 1.2%, respectively, whereas replacing skimming with disking reduced energy outlays by 3.3%. Differences in outlays introduced with varied cultivation operations resulted from different duration of work and fuel consumption. The highest yield effectiveness was obtained for treatments on which disking was applied before catch crop sowing and without catch crop ploughing under (3.5) and when tancy phacelia was sown (3.4).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena energetycznej efektywności wybranych technologii uprawy żyta jarego
technologia uprawy, efektywność energetyczna, żyto jare
Celem niniejszego opracowania było dokonanie oceny energetycznej różnych technologii uprawy żyta jarego przy zróżnicowaniu uprawy pożniwnej oraz stanowiska. W analizie efektywności energetycznej uwzględniono jednostkową energochłonność skumulowaną w środkach produkcji. Dokonano szczegółowej analizy efektywności energetycznej, uwzględniając wartość energetyczną plonów. Plon podstawowy żyta jarego przeliczono na plon suchej masy, a następnie wyrażono w GJ. W następnej kolejności wyliczono nakłady energetyczne dla zabiegów wykonywanych w poszczególnych technologiach uprawy zboża, ujmując wielkość nakładów skumulowanych w środkach produkcji według faktycznego zużycia nawozów mineralnych, materiału siewnego i środków ochrony roślin. Nakłady pracy żywej i środków produkcji oraz zużycie paliwa przeliczono na GJ, wykorzystując w tym celu wskaźniki energochłonności stosowane w rachunku energetycznym produkcji roślinnej. Końcowym miernikiem analizy i oceny energetycznej był wskaźnik efektywności energetycznej, efektywność końcowa oraz poziom intensywności energetycznej. Uwzględnione w opracowaniu mierniki nakładów i efektów pro-dukcyjnych pozwoliły na dokonanie analizy energochłonności różnych technologii uprawy żyta jarego. Najwięcej energii wniosły nawozy (56,4%). Wszystkie zabiegi uprawowe wniosły średnio 29,4% energii. Zastąpienie orki letniej talerzowaniem zmniejszyło nakłady energetyczne o 4,6%, zaś podorywką o 1,2%; wykonanie zamiast podorywki talerzowania zmniejszyło nakłady energetyczne o 3,3%. Różnice nakładów wniesionych przy zróżnicowanych zabiegach uprawowych, wynikały z innego czasu pracy i zużycia paliwa. Najwyższą efektywność plonu uzyskano na obiektach na których zastosowano przed siewem międzyplonu talerzowanie bez przyorania międzyplonu (3,5%) lub gdy wysiano facelię błękitną (3,4%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top