Influence of moisture content and nitrogen fertilization level on grain resistance properties of rye cultivar Amilo
 
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 803-814
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An impact of humidity and nitrogen fertilization level on the resistance properties of a rye cultivar Amilo were presented. During the experiment, curves of the kernel compression test were recorded. On the basis on the curves obtained, some chosen resistant properties were evaluated. Statistic analysis showed that moisture content and nitrogen fertilization exert a significant influence on the parameters described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności oraz poziomu nawożenia azotowego na właściwości wytrzymałościowe ziarna żyta odmiany Amilo
żyto, wilgotność, nawożenie azotowe, właściwości wytrzymałościowe
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności oraz nawożenia azotowego na właściwości wytrzymałościowe ziarna żyta odmiany Amilo. W trakcie doświadczenia rejestrowano krzywe testu jednoosiowego ściskania, na podstawie których wyznaczono wybrane właściwości wytrzymałościowe. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotne oddziały-wanie wilgotności i nawożenia azotowego na badane wielkości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top