Influence of moisture and density of silt loam soil on interrill erosion
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 567-576
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were conducted on silt loam soil developed from loess. The influence of initial soil moisture content and soil density on the formation and changes of surface runoff intensity and soil wash during simulated rainfalls was determined. When comparing cycles of rainfalls, differentiation was found between total soil wash and wash measured during rainfalls. Obtained results indicated that loosening the soil surface caused a reduction of soil wash, and also drying of sealed soil decreased soil loss and thus decreased susceptibility of silt loam soil to erosion caused by raindrops.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności i gęstości gleby lessowej na powierzchniową erozję wodną
erozja wodna, spływ powierzchniowy, zmyw gleby, rozbryzg gleby, gleba lessowa
Badaniom poddano glebę płową typową wytworzoną z lessu. Określono wpływ początkowej wilgotności i gęstości gleby w powierzchniowej warstwie na powstawanie i zmiany intensywności spływu powierzchniowego oraz zmywu gleby w czasie symulowanych opadów. Porównując przeprowadzone cykle deszczowań stwierdzono zróżnicowanie w ilości całkowitego zmywu gleby oraz w jego przebiegu mierzonym w trakcie symulowanego opadu. Uzyskane wyniki wskazują, że spulchnienie powierzchni gleby redukuje ilość zmywu oraz wysuszenie zaskorupionej powierzchni gleby zmniejsza jej straty, tak więc obniża się podatność badanej gleby na erozję wywołaną kroplami deszczu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top