RESEARCH PAPER
The water conditions of the Polesie Region
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrography, M aria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 49-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water conditions of the Polesie Region have been shaped by climatic and landform factors, which include primarily varying ground permeability levels, poorly developed surface relief, low precipitation and evaporation which, in places, attains the potential values. The components of the environment (the geological structure and surface relief) determine drainage pattern and density of the water network and the depth at which groundwater tables occur, as well as the development and abundance of water-bearing horizons. Atmospheric supply ranging from 500 to 600 mm/year accounts for the low value of runoff and for a strong dependence of water resources on the meteorological conditions. It is reflected in the occurrence of prolonged raised-water stages in spring when there is water excess, and deep low-flows during dry periods. The Polesie Region is characterised by a dense network of surface waters, extremely shallow groundwater and presence of lakes, swamps and marshy grounds of all kinds, which makes a impression of water abundance in the region. These features are linked to the shallow occurrence of impermeable layers which impede water circulation and result from the poor land dissection. Inconsiderable hypsometrical variation produces small hydraulic gradients and a very low (natural) rate of water circulation. Water from the Polesie Region is collected by the Wieprz and the Bug rivers in the western part, and the Dnieper and the Desna rivers in the eastern part. The Prypeć is the main river in the region. Its numerous tributaries flow both from the south and from the north. In a regional perspective, the runoff index ranges from 140 mm in the zone of the northern boundary of the region to 70 mm in the south-eastern part. What is characteristic of the region is a strong connection between shallow groundwater's and surface waters and dependence of water resources on atmospheric supply. The natural water exchange in the Polesie Region is a slow process. However, intense melioration, river channel engineering and urbanisation have considerably accelerated water circulation which has led to the shrinking of peat land and wet! and areas. Therefore, stern measures need to be taken in order to slow down runoff and increase retention, preserve quantity and quality of water and check degradation of the geographic environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stosunki wodne Polesia
stosunki wodne, odpływ, melioracja, ochrona wody
Stosunki wodne Polesia zostały ukształtowane przez czynniki klimatyczne i lądowe, z których najważniejsze to zmienna przepuszczalność gleby, słabo wykształcona rzeźba terenu, niskie opady i parowanie, które miejscami osiąga wartości potencjalne. Elementy środowiska (struktura geologiczna i rzeźba terenu) warunkują układ odwadniania i gęstość sieci wodnej oraz głębokość na jakiej występują wody gruntowe, jak również rozwój i wielkość poziomów wód gruntowych. Dopływ atmosferyczny, wahający się od 500 do 600 mm rocznie jest przyczyną niskich wartości odpływu i dużej zależności między zasobami wodnymi i warunkami meteorologicznymi. Jest to widoczne w występowaniu przedłużonych okresów podniesionego poziomu wód na wiosnę, kiedy jest nadmiar wody, oraz głębokich niskich poziomów wód w czasie pory suchej. Region Polesie charakteryzuje się gęstą siecią wód powierzchniowych, bardzo płytko położonymi wodami gruntowymi jak również występowaniem jezior, bagien i różnego rodzaju gruntów bagiennych, co tworzy wrażenie dużej ilości wody w regionie. Te cechy są powiązane z płytkim występowaniem warstw nieprzepuszczalnych, które utrudniają cyrkulację wodną. Są one skutkiem słabego rozdrobnienia ziemi. Niewielkie zróżnicowanie hipsometryczne tworzy małe stopnie nachylenia i niewielki (naturalny) stopień cyrkulacji wodnej. Woda z Polesia jest pobierana przez rzeki Wieprz i Bug w części zachodniej, oraz rzeki Dniepr i Desna w części wschodniej. Prypeć jest główną rzeką regionu, jej liczne dopływy płyną zarówno z północy jak i południa. W skali regionu, współczynnik odpływu waha się od 140 mm w strefie północnej granicy regionu do 70 mm w części południowo-wschodniej. Charakterystyczny dla regionu jest silny związek pomiędzy płytkimi wodami gruntowymi i wodami powierzchniowymi, jak również zależność zasobów wodnych od warunków meteorologicznych. Naturalna wymiana wody w regionie Polesia jest powolnym procesem. Jednakże intensywna melioracja, inżynieria kanałów rzek oraz urbanizacja znacznie przyspieszyły cyrkulację wodną, co prowadzi do zmniejszania się obszarów torfowiskowych i podmokłych. Należy więc podjąć zdecydowane działania aby zmniejszyć odpływ i zwiększyć retencję, zachować ilość i jakość wody oraz kontrolować degradację środowiska geograficznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top