Influence of mineral fertilization on selected physical features and chemical compo-sition of aronia fruit
 
More details
Hide details
1
Laboratory of Plant Raw Materials Processing and Storage, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Department of Pomology, Agricultural University, ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 213-226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot, called also black chokeberry, is a species with lower cultivation requirements within the Rosaceae family. The purpose of the study was to assess the influence of foliar fertilization with Mn, ‘Alkalin’ (N, K and Si) and Mn + ‘Alkalin’ on physical features and chemical composition of chokeberries. All fertilizers applied exerted stimulating effect on weight of 100 fruits and fruit size, however, the lowest yield was observed for Mn treated bushes. Fertilization with ‘Alkalin’ significantly increased firmness of fruit in comparison to control and other treatments. However, neither Mn nor ‘Alkalin’, nor the combined fertilization increased total sugar content in chokeberries. On the other hand, fruits of the combined treatment showed the highest saccharose content. The treatment did not affect titratable acidity, soluble solids, nitrate and total polyphenol content. The control berries and fruit of Mn treated plants had significantly higher ability of scavenging DPPH radical compared to that of ‘Alkalin’ and combined fertiliza-tion. The tested fertilizers exerted multi-directional changes in physical properties and chemical composition of chokeberries. However, the differences observed between fruit of fertilized variants and control, even when statistically significant, from the practical point of view were not very high.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia mineralnego na wybrane cechy fizyczne i skład chemiczny owoców aronii
Aronia melanocarpa, Plon, jędrność, wydajność soku, składniki odżywcze
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot, nazywana również aronią czarnoowocową, w obrębie rodziny Rosaceae, jest gatunkiem o niskich wymaganiach agrotechnicznych. Celem badań była ocena wpływu nawożenia dolistnego Mn, ‘Alkalinem’ (N, K i Si) oraz Mn + ‘Alkalinem’ na cechy fizyczne i skład chemiczny owoców aronii. Wszystkie zastosowane nawozy spowodowały wzrost masy 100 owoców i ich wielkości, chociaż najniższy plon uzyskano z krzewów nawożonych Mn. Nawożenie ‘Alkalinem’ spowodowało istotny wzrost jędrności owoców w porównaniu do kontroli oraz pozostałych kombinacji doświadczenia. Jednakże, ani nawożenie Mn, ani ‘Alkalinem’, ani obydwoma nawozami łącznie nie wpłynęło na wzrost zawartości cukrów ogółem. Z drugiej strony, owoce nawożone Mn i ‘Alkalinem’ łącznie odznaczały się największą zawartością sacharozy. Badane zabiegi nawozowe nie spowodowały istotnych zmian w zawartości kwasów ogółem, ekstraktu ogólnego, azotanów i polifenoli ogółem w owocach. Owoce z krzewów kontrolnych oraz nawożonych Mn wykazywały istotnie większą zdolność zmiatania rodników DPPH w porównaniu do owoców uzyskanych z krzewów nawożonych ‘Alkalinem’ oraz Mn i ‘Alkalinem’ łącznie. Badane nawozy spowodowały wielokierunkowe zmiany we właściwościach fizycznych i chemicznych owoców aronii. Jednakże, różnice obserwowane pomiędzy owocami z poszczególnych wariantów nawozowych i owocami kontrolnymi, nawet jeżeli były statystycznie istotne, to z praktycznego punktu widzenia nie były bardzo znaczące.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top