Water and air properties of soils of urban park – Saski Garden in Lublin (Poland)
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, University of Life Science in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 239-251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The water-air properties of Anthrosols were studied in a city park – the Saski Garden in Lublin. Samples for analyses were taken from five pedons, from three horizons: 0-20, 20-40 and 40-60 cm, into metal cylinders with volume of 100 cm3. The analyses included determination of bulk density of the soil, density of the solid phase and water capacity in various states of water potential. Values of total porosity, retention of productive water and water usable for plants, and air capacity in different states of water potential were calculated. Analysing the physical properties of the soils we can conclude that they are, in most cases, very good. The bulk density of the soil in the analysed material was usually less than 1.30 Mg m–3, while the total porosity greater than 0.500 m3 m–3. The parameters characterising the properties of water were also very beneficial: field water capacity (–15.54 kPa) exceeded in most cases the level of 0.350 m3 m–3, and the retention of water usable for plants (–1554 < Ψ < –15.54 kPa) was higher than 0.250 m3 m–3. The field air capacity of the soil layer of 0-20 cm in pedon 1, located in the zone in which persons walk on the lawn, should be considered as too low. The field air capacity proved to be the physical feature that first responded to the risks arising from excessive anthropopressure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości wodne i powietrzne gleb parku miejskiego – Ogrodu Saskiego w Lublinie
Lublin, Ogród Saski, gleby kulturoziemne, właściwości wodno-powietrzne
Przeprowadzono badania właściwości wodno-powietrznych gleb kulturoziemnych w parku miejskim – Ogrodzie Saskim w Lublinie. Próbki do badań pobrano z pięciu pedonów, z warstw 0-20, 20-40 i 40-60 cm do cylindrów o objętości 100 cm3. Wykonano oznaczenia gęstości objętościowej gleby, gęstości stałej fazy i pojemności wodnej w różnych stanach potencjału wody. Obliczono porowatość ogólną, retencję wody produkcyjnej i użytecznej dla roślin oraz pojemność powietrzną w poszczególnych stanach potencjału wody. Oceniając właściwości fizyczne badanych gleb, można stwierdzić, że są one w większości przypadków bardzo dobre. Gęstość objętościowa w analizowanym materiale glebowym była najczęściej mniejsza od 1,30 Mg·m−3, zaś porowatość ogólna większa od 0,500 m3·m−3. Parametry charakteryzujące właściwości wodne były również bardzo korzystne: polowa pojemność wodna (−15,54 kPa) przekraczała w większości przypadków 0,350 m3·m−3, a retencja wody użytecznej dla roślin (−1554 <Ψ< −15,54 kPa) była większa od 0,250 m3·m−3. Za zbyt niską należy jednak uznać polową pojemność powietrzną gleby w warstwie 0-20 cm w pedonie 1, znajdującym się w strefie, w której osoby piesze przemieszczają się po trawniku. Polowa pojemność powietrzna okazała się tą cechą fizyczną, która jako pierwsza zareagowała na zagrożenie wynikające z nadmiernej antropopresji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top