RESEARCH PAPER
The influence of storage on the physical properties of oat grain
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, University of Agriculture, Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 105-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented the results of laboratory studies of physical properties of the oat grain whose moisture content was about 12-24% and depended on the storage time which was about 0-10 days. On the basis of these results it was stated that the bulk and shaken density, horizontal area of the single oats grain, chute angle and bulk angle grain were significantly affected not only by the moisture content, but also by the storage time. The results were also subjected to regression analysis which made it possible to describe the parameters under study dependent on the moisture content and time of storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przechowywania na właściwości fizyczne ziarna owsa
owies, właściwości fizyczne, zawartość wody, czas przechowywania
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizycznych ziarna owsa o zawartości wody od 12 do 24% w zależności od czasu przechowywania, który wynosił od 0 do 10 dni. Na podstawie rezultatów badań stwierdzono, że na wartości gęstości usypowej i utrzęsionej, pola powierzchni rzutu poziomego pojedynczego ziarna, kąta zsypu i naturalnego usypu istotny wpływ wywiera nie tylko zawartość wody w ziarnie, ale również czas jego przechowywania. Za pomocą analizy regresji wielokrotnej wyprowadzono równania opisujące badane parametry w zależności od zawartości wody i czasu przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top