Influence of helium-neon laser on androgenesis in some chosen varieties of winter triticale
 
More details
Hide details
1
Department of Genetics and Plant Breeding, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
 
2
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 559-566
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Anthers of winter triticale of Tornado, Bogo, Sekundo, Kitaro, Kazo, Hewo and SZDB 154 breeding lines served as an initial material for the present research. In the experiment, the helium-neon laser operating in a red light range with a wavelength of 632 nm was applied. Anthers used in in vitro cultures were selected from the plants obtained from the grains irradiated with laser light and control plants (not irradiated). A part of control plants was used in the second variant in which anthers were irradiated right before placing them on a medium. Anthers from both variants of laser light irradiation were grown in an in vitro culture and the processes of androgenesis were analyzed. The number of callus obtained per 100 plated anthers indicated a biostimulating activity of laser light as compared to combinations without irradiation (control). This effect was visible in the case of plated anthers derived from the plants with grain irradiation as well as from directly irradiated anthers. The number of albino plants was higher in the combinations with laser light irradiation but no synonymous effect was observed for the number of green plants obtained.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ światła lasera helowo-neonowego na androgenezę wybranych odmian pszenżyta ozimego
androgeneza, biostmulacja, laser, pszenżyto, pylniki
Materiałem badawczym były pylniki pszenżyta ozimego odmiany Tornado, Kazo, Bogo, Sekundo, Kitaro i Hewo oraz rodu SZD B 154 hodowane w kulturach in vitro. W doświadczeniu wykorzystano światło lasera helowo-neonowego działającego w przedziale światła czerwonego o długości fali 632 nm. Pylniki użyte w kulturach in vitro pobierano z roślin otrzymanych z ziarniaków napromieniowanych światłem lasera i z roślin kontrolnych. W drugim wariancie wykorzystano część roślin kontrolnych, naświetlając pylniki bezpośrednio przed wyłożeniem na pożywkę. Pylniki, pochodzące z obu wariantów stosowania światła lasera, hodowano w kulturze in vitro analizując przebieg procesu androgenezy. Liczba uzyskanych kalusów na 100 wykładanych pylników wskazuje na biostymulujące działania światła lasera w porównaniu z kombinacją bez naświetlania (kontrola). Efekt biostymulacji był widoczny zarówno w odniesieniu do pylników pochodzących z roślin uzyskanych po naświetlaniu ziarniaków, jak również po bezpośrednim naświetlaniu pylników. Liczba uzyskanych roślin albinotycznych dla większości odmian była wyższa w kombinacjach ze światem lasera, nie obserwowano natomiast jednoznacznego oddziaływania światła lasera na zwiększenie liczby zielonych roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top