Influence of electromagnetic field on yielding and quality of naked and hulled spring barley and oat
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20- 950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 401-508
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Micro-plot study aimed at estimation of the influence of pre-sowing seed stimulation using electromagnetic wave generator on the yielding, yield structure elements and grain chemical composition of naked and hulled spring barley and oats varieties was performed in 2002-2004. The following traits were examined: ears (panicle) density, grain and protein yields, weight and number of grains per ear (panicle), weight of 1000 grains, as well as bulk density. Nitrogen, fibre, oil and ash contents in grain were also determined. Pre-sowing seed stimulation using electromagnetic wave generator affected the yields, yield structure elements and grain chemical composition under statistical error limits. However, a tendency to increase grain yield of naked varieties (spring barley by 3.0% and oats by 4.1%) was observed as a result of seed irradiation. Hulled varieties of barley and oats yielded higher by 31.6% and 20.8%, relatively as compared to naked forms of the species. The lower level of naked barley yielding resulted most of all from lower ears density in comparison to hulled barley. Naked oats yielded worse than the hulled form due to lower weight and number of grains per panicle. Fibre concentration in naked forms grains of both species was lower than in hulled. Naked oats contained more protein and oil as well as less ash in grains than hulled oats.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa
naświetlanie, jęczmień nagoziarnisty, owies nagoziarnisty, plon ziarna, składniki pokarmowe
W latach 2002-2004 przeprowadzono badania mikropoletkowe w celu określenia wpływu przedsiewnej stymulacji nasion generatorem fal elektromagnetycznych na plonowanie, elementy struktury plonu i skład chemiczny ziarna nagoziarnistych oraz oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Badano następujące cechy: obsadę kłosów (wiech), plon ziarna i białka, masę i liczbę ziaren z kłosa (wiechy), masę 1000 ziaren oraz gęstość stanie zsypnym. Oznaczono również zawartość azotu, włókna, tłuszczu i popiołu w ziarnie. Przedsiewna stymulacja nasion generatorem fal elektromagnetycznych oddziaływała na plon, elementy struktury plonu oraz skład chemiczny ziarna zbóż w granicach błędu statystycznego. Zaobserwowano jednak tendencję do wzrostu plonu ziarna form nagoziarnistych (jęczmienia jarego o 3% i owsa o 4,1%) w wyniku naświetlania nasion. Odmiany oplewione jęczmienia jarego i owsa plonowały wyżej odpowiednio o 31,6 i 20,8% w porównaniu z formami nagoziarnistymi tych gatunków. Niższy poziom plonowania jęczmienia nagoziarnistego wynikał przede wszystkim z mniejszej obsady kłosów w porównaniu z jęczmieniem oplewionym. Owies nagoziarnisty plonował niżej od formy oplewionej tego gatunku ze względu na niższą masę i liczbę ziaren z wiechy. Koncentracja włókna w ziarnie form nagoziarnistych obu gatunków była mniejsza niż oplewionych. Owies nagoziarnisty zawierał więcej białka i tłuszczu oraz mniej popiołu w ziarnie niż owies oplewiony.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top