RESEARCH PAPER
Shallow Polesie lakes from the view point of the alternative stable states theory
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20·950 Lublin, Poland
 
2
Department of Botany and Hydrobiology, Catholic University of Lublin, Norwida, 20-061 Lublin, Poland
 
3
Department of Ecology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
4
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
5
Department of the Biological Basis of Animal Production, University of Agriculture, Lublin, Akademicka 13. 20-950 Lublin, Poland
 
6
Department of Zoology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-06
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 61-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Six Lubelskie Polesie shallow lakes Kleszczów, Rotcze, Długie. Sumin, Głębokie, Uścimowskie and Syczyńskie were studied in summer, 2000 in order to check if the concept of the alternative stable states of lakes, invented in western European countries can be applied to Polish conditions. The lake waters were characterized by wide range of total phosphorus (19.7-436.0 g P dm–3) and chlorophyll-a (1.28-357.0 mg dm–3) concentrations. The development of submerged and floating-leavedfloating-leafed macrophytes, expressed as PVI coefficient: 29.3, 34.5, 31.2, 3.3, 0.8 and 0.0%, respectively. The mean crustacean biomass ranged between 267 and 3623 g DW dm–3 ), while that of fish: 2.57-19.82 kg CPUE–1. Based on the analyses of the above parameters Lake Kleszczów and Lake Rotcze have been classified as macrophyte dominated. Lake Syczyńskie as phytoplankton dominated, while: Lake Długie. Lake Sumin and Lake Głębokie Uścimowskie are situated between the two extreme states. The mechanisms of various buffers responsible for the present status of the lakes are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Płytkie jeziora Polesia z punktu widzenia teorii stabilnych stanów alternatywnych
jeziora poleskie, teoria alternatywnych stanów stabilnych, substancje odżywcze, makrofity, plankton, ryby
Latem 2000 r. zbadano ekosystemy sześciu płytkich jezior Polesia Lubelskiego (Kleszczów, Rotcze, Długie, Sumin, Głębokie Uścimowskie i Syczyńskie) w celu zweryfikowania hipotezy, czy sformułowana w krajach Europy zachodniej teoria alternatywnych stanów stabilnych jezior może być stosowana w odniesieniu do jezior polskich. Wody jezior cechował szeroki zakres stężeń fosforu całkowitego (119.7-436.0 mg P dm–3 ) oraz chlorofilu-a (1.28-357.0 mg dm–3 ). Stopień rozwoju makrofitów wyrażony współczynnikiem PVI wynosił odpowiednio: 29,3; 34,5; 31,2; 3,3; 0,8 i 0,0 %. Biomasa planktonu skorupiakowego zawierała się w przedziale od 267 do 3623 g s.m. dm–3 , zaś ryb od 2.57 do 19.82 kg CPUE–1. W oparciu o analizę powyższych czynników, jeziora Kleszczów i Rotcze zostały sklasyfikowane jako mikrofitowe, jezioro Syczyńskie jako fitoplanktowe zaś Długie, Sumin i Głębokie Uścimowskie jako położon e pomiędzy dwoma ekstremalnymi stanami. W pracy przedyskutowano wpływ użytkowania zlewni oraz wewnętrznych mechanizmów buforowych opartych o interakcje troficzne w jeziorach i decydujących o przynależności jezior do poszczególnych stanów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top