Effect of foliar fertilization on american ginseng (Panax quinquefolium L.) yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 395-403
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field experiment conducted in 1999-2003 on sandy soil, the effect of 0.5% Ekolist, 0.5% Koniferen Balsam and 0.5% BioTrissol on growth, development and yields of American ginseng (Panax quinquefolium L.) was investigated in successive four years of vegetation. Twice a year spraying with 0.5% solution of Ekolist resulted in improving healthiness and plant population, increase of above and under ground parts weight as well as content and yields of ginsenosides (the last one was twice as high as on control). Ginseng spraying with BioTrissol was connected with significant increase in above ground parts of plants weight and dimensions and – to a slight extent – roots weight and active substances content in raw material. There was observed a protection effect of Ekolist and BioTrissol shown as lower disease infestation rate and higher amount of plants surviving till harvest. Foliar fertilisation with Koniferen Balsam increased the weight of American ginseng plants and ginsenosides content in roots, and positively affected seed yields. Combined spraying with 0.5% solution of Ekolist and Koniferen Balsam, and especially BioTissol, caused significant improvement of features examined, plant healthiness, and content of ginsenosides.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)
żeń-szeń amerykański, Panax quinquefolium, nawożenie dolistne, Ekolist, Biotrissol, Koniferen Balsam
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 1999-2003 na glebie piaszczystej badano wpływ stosowania 0,5% Ekolistu, 0,5% Koniferen Balsamu i 0,5% Biotrissolu na wzrost, rozwój i plonowanie żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.) w kolejnych czterech latach wegetacji. Dwukrotne opryski roślin 0,5% roztworem Ekolistu wpłynęły na polepszenie zdrowotności i obsady roślin na poletkach, zwiększenie masy części nadziemnej i korzeni oraz zawartości i plonu ginsenozydów z jednostki powierzchni (był on ponad dwukrotnie większy w porównaniu z obiektem kontrolnym). Natomiast zastosowanie oprysków BioTrissolem wiązało się z istotnym zwiększeniem masy części nadziemnych roślin a w mniejszym stopniu korzeni oraz zawartości substancji czynnych w surowcu. Obserwowano efekt ochronny stosowania tych preparatów w postaci mniejszego stopnia porażenia przez grzyby chorobotwórcze a w rezultacie większej liczby roślin które pozostały do zbioru na poletkach. Nawożenie dolistne żeń-szenia preparatem Koniferen Balsam spowodowało zwiększenie masy roślin żeń-szenia, procentowej zawartości ginsenozydów w korzeniach oraz korzystnie wpłynęło na plon nasion. Łączne opryski 0,5% roztworem Ekolistu i Koniferen Balsamu a szczególnie BioTrissolu spowodowały istotne polepszenie badanych cech i zdrowotności roślin żeń-szenia oraz gromadzenie i plony ginsenozydów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top