Influence of humification on biodiversity of lake benthic macroinvertebrates
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 363-368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work present the taxonomic composition and abundance of macrozoobenthos in three humic lakes, each undergoing different stages in the process of humification. The potential influence of habitat conditions was defined, modified under the influence of the humic substances, on biodiversity and the number of benthic invertebrates. Fish were also researched in an attempt to define the possibility of their influence on the benthic fauna.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ humifikacji na różnorodność gatunkową zoobentosu w jeziorach
jeziora humusowe, makrozoobentos, ryby, różnorodność gatunkowa, biogeny
Przedstawiono skład gatunkowy i zagęszczenie makrozoobentosu w strefie litoralu i profundalu trzech jezior humusowych znajdujących się w różnych stadiach zaawansowania procesu humifikacji. Określono potencjalny wpływ warunków siedliskowych modyfikowanych pod wpływem substancji humusowych na różnorodność gatunkową i liczebność bezkręgowców bentosowych. Zbadano też ichtiofaunę celem określenia możliwości jej wpływu na faunę bentosową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top