Function of phytopsammon in capturing biogenes at the land/water ecotone in mesotrophic lake Piaseczno
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 47-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1996-1998, the photosynthetic activity of psammic and plankton algae communities of the eulittoral was studied in the near-shore zone of Lake Piaseczno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Based on the C:N:P weight ratio in the process of photosynthesis, the quantities of carbon, nitrogen and phosphorus consumed by phytopsammon and phytoplankton communities during 1 day were calculated. The eupsammon had the highest count of assimilated carbon (from 791.5 in the spring to 1411.7 mg C m-2 day-1 in the summer), nitrogen (130.1 in the spring and 232.5 mg N×m-2×day-1 in the summer) and phosphorus (17.9 in the spring and 31.9 mg P m-2 day-1 in the summer). The lowest quantities of assimilated elements were recorded in the psammolitoral phytoplankton.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Funkcja fitopsammonu w przepływie biogenów na styku ląd/woda w mezotroficz-nym jeziorze Piaseczno
jeziora, glony, psammon, psammolitoral, aktywność fotosyntetyczna, nutrienty
W latach 1996-1998 badano aktywność fotosyntetyczną zbiorowisk glonów psammonowych i planktonowych psammolitoralu w przybrzeżnej strefie jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Wschodnia Polska). W oparciu o wagowy stosunek C : N : P w procesie fotosyntezy, wyliczono ilości węgla, azotu i fosforu pobierane przez zbiorowiska fitopsammonowe i fitoplanktonowe w cišgu 1 dnia. Fitoeupsammon charakteryzował się najwyższą wartościš zasymilowanego węgla (od 791,5 wiosnš do 1411,7 mg C×m-2×day-1 w lecie), azotu (130,1 wiosną i 232,5 mg N×m-2×day-1 w lecie) i fosforu (17,9 wiosną i 31,9 mg P×m-2×day-1 w lecie). Najniższe wartości zasymilowanych pierwiastków odnotowano w fitoplanktonie psammolitoralu. Brak makrofitów i duża aktywność fizjologiczna glonów zbiorowiska eupsammonowego na lądzie oraz hydropsammonowego w wodzie strefy przybrzeżnej jeziora, świadczy o podstawowej roli tych zbiorowisk jako bariery ochronnej, w zatrzymywaniu spływających ze zlewni do jeziora substancji biogennych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top