Influence of development stages dates and lengths on grain yield and selected characteristics of oats
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology of Agriculture, Agricultural University, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
2
Department of Crop Production, Agricultural University Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 389–398
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work was based on results of research on husked oats, Jawor c.v., conducted in 1992-2003 at three stations of cultivar assessment located at Ruska Wieś, Seroczyn and Lulbliniec Nowy. The experiment was set up on three soils of rye complex. The date of development stages occurrence was registered during oats vegetation. Grain yield and its usable traits, i.e. 1000 grain weight, husk content and offal, were assessed after harvest. Average air temperature, rainfall total and number of days with rainfall per individual development stages were calculated basing on daily measurements of average air temperature and precipitation total. In order to determine the relationships between the investigated variables, simple correlation and segment regression were used. The length of development stages was correlated to a greater degree with average air temperature for individual development stage than with the date of individual stage occurrence. Low values of simple correlation coefficients between the length of development stages and the date of their occurrence and oat grain yield and its usable traits (1000 grain yield, contents of husk and offal) were found. Analysis of segment regression (linear segments) allowed to increase the efficiency of predicting independent variables. In the case of oat grain yield the dependent variables included: length of periods, shooting-panicle appearance, panicle appearance-wax maturity, wax maturity-full maturity and the length of total growing period. The length of sowing-harvest period may provide efficient information about husk and offal content, whereas the length of tillering-shooting period or date of panicle appearance may provide information about the 1000 grain weight.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu i długości występowania faz rozwojowych na kształtowanie się plonu ziarna i wybranych cech owsa
owies, plon ziarna, cechy użytkowe, fazy rozwojowe
W pracy wykorzystano wyniki badań nad owsem oplewionym odmiany Jawor przeprowadzone w latach 1992-2003 w trzech stacjach oceny odmian: Ruska Wieś, Seroczyn i Lubliniec Nowy. Doświadczenia były zakładane na glebach kompleksów żytnich. W czasie wegetacji owsa notowano termin wystąpienia faz rozwojowych. Po zbiorze oznaczono plon ziarna i jego cechy użytkowe tj. masę 1000 ziaren, zawartość plewki i pośladu. W oparciu o dzienne pomiary średniej temperatury powietrza oraz sumy opadów obliczono średnią temperaturę powietrza, sumę opadów oraz liczbę dni z opadem przypadającą na daną fazę rozwojową. Do określenia zależności pomiędzy badanymi zmiennymi wykorzystano analizę korelacji prostej oraz regresję segmentową. Długość faz rozwojowych była w większym stopniu skorelowana ze średnią temperaturą powietrza dla danej fazy niż termin wystąpienia danej fazy. Stwierdzono niskie wartości współczynników korelacji prostej pomiędzy długością faz rozwojowych i terminem ich wystąpienia a plonem ziarna owsa i jego cechami użytkowymi (masa 1000 ziaren, zawartość plewki i pośladu). Analiza regresji segmentowej (kawałkami liniowej) pozwala zwiększyć dokładność oszacowania zmiennych zależnych. W przypadku plonu ziarna owsa ważnymi zmiennymi niezależnymi były: długość faz, strzelanie w źdźbło, wyrzucanie wiech, dojrzałość woskowa i dojrzałość pełna oraz długość całego okresu wegetacji. Łączna długość okresu siew-zbiór może skutecznie informować o zawartości plewki i pośladu, natomiast długość fazy krzewienia oraz termin wyrzucania wiech o masie 1000 ziaren.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125