Influence of conditioning on morphological features and mechanical properties of tulip stem
 
More details
Hide details
1
Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 777-790
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study evaluation was made of the effect of two commercial products: Pokon & Chrysal: BVB and Chrysal BVB plus, and growth regulators: gibberellic acid (GA3) and benzyladenine (BA) on the post-harvest vase life of four tulip cultivars: ‘Golden Apeldoorn’, ‘Hollands Glorie’, ‘London’ and ‘Oxford’. Cut tulips, after 24-hours of conditioning in mentioned products and growth regulators, were put in tap water. After 24 hours some morphological features of tulips and mechanical properties of stem were mechanically tested (static test) on the Instron model 6022 strength tester to find the maximum force destroying the stem and deformation and energy at that force. Among tested cultivars, the best longevity of decorative value were characteristic of ‘Hollands Glorie’ and ‘London’, while ‘Oxford’ and ‘Golden Apeldoorn’ stored poorer. The effects of studied conditioners on the post-harvest flower longevity of individual tulip cultivars were varied. BVB plus and BVB had beneficial effect on prolonging the ornamental values of ‘Hollands Glorie’ and ‘London’, but GA3 on ‘Golden Apeldoorn’ and ‘Oxford’. Forthe ‘Hollands Glorie’ the highest flower stem, with the great mass, at quite big stem diameter and mass of flower bud was recorded. The flower stems of this cultivar had also the biggest increase of length of internode upper part and flower bud. The stems of ‘Hollands Glorie’ had the greatest values of deformation, maximum force permanently destroying the stem and energy value at that force. Increase of stem and flower bud length, after conditioning in GA3, was significantly bigger as compare to the control and to the other treatments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kondycjonowania na cechy morfologiczne i mechaniczne pędów kwiatowych tulipana
tulipan, trwałość, regulatory wzrostu, właściwości mechaniczne
W doświadczeniu sprawdzano wpływ preparatów handlowych Pokon & Chrysal: BVB i Chrysal BVB plus, oraz kwasu giberelinowego (GA3) i benzyloadeniny (BA) na pozbiorczą trwałość czterech odmian tulipanów: ‘Golden Apeldoorn’, ‘Hollands Glorie’, ‘London’ i ‘Oxford’. Preparaty i regulatory wzrostu były podawane w formie 24-godzinnego kondycjonowania, po czym kwiaty cięte przełożono do wody wodociągowej. Po 24 godzinach przeprowadzono pomiary cech morfologicznych oraz właściwości mechanicznych pędów kwiatowych tulipana, w warunkach statycznych na aparaturze wytrzymałościowej Intron model 6022. Wykonane pomiary pozwoliły określić następujące parametry: siłę maksymalną powo-dującą trwałe uszkodzenie łodygi oraz odkształcenie i energię występującą przy tej sile. Wśród badanych odmian najdłuższym okresem dekoracyjności charakteryzowała się odmiana ‘Hollands Glorie’ i ‘London’, natomiast ‘Oxford’ i ‘Golden Apeldoorn’ przechowywały się słabiej. Badane kondycjonery wpłynęły różno-rodnie na trwałość kwiatów poszczególnych odmian tulipanów. Preparaty BVB plus oraz BVB miały ko-rzystny wpływ na przedłużanie walorów dekoracyjnych ‘Hollands Glorie’ i ‘London’, natomiast GA3 na odmiany ‘Golden Apeldoorn’ i ‘Oxford’. Pędy kwiatowe odmiany ‘Hollands Glorie’ były najdłuższe, miały największą masę, przy stosunkowo dużej średnicy łodygi i masie pąka kwiatowego. Wykazały też najwięk-szy przyrost długości górnego międzywęźla oraz pąka kwiatowego. Łodygi odmiany ‘Hollands Glorie’ wykazały najwyższe wartości odkształcenia, siły maksymalnej powodującej trwałe uszkodzenie pędu oraz energii występującej przy tej sile. Łodygi i pąki kwiatowe tulipanów kondycjonowanych w GA3 wykazały znaczny przyrost długości w porównaniu do kombinacji kontrolnej - H2O i pozostałych preparatów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top