Effect of magnetic-conditioned water on growth, development and yielding of two pea genotypes
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
2
MAKSOR, ul. Sejmowa 11, 41-811 Zabrze
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 767-776
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Researches were conducted in the greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy. Plants were cultivated at Mitscherlich pots which contained mixture of soil and sand in amounts of 5 and 2 kg per pot, respectively. The first row factor were two genotypes of pea: Rola – leafy type, and Piast – afila type, and the second factor was type of water used for plant watering: non-magnetized water (control) and magnetic conditioned water. For conditioning of water the fish-plate and flowing devices of ”Maksor” firm were used, with magnetic induction of 0.2 and 1.0 T, respectively. The intensity of water flow was 1 l/min. The aim of under-taken studies was the evaluation of magnetic conditioned water influence on seed germination and growth, development and yielding of pea. It was found that magnetic conditioned water increased pea germination. It concerned time as well as the dynamics of plant emergence. Plants watered with mag-netic conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. Use of magnetic water caused significant seed yield increase of both pea varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not change. In the available literature there are no univocal solutions concerning the effects obtained as a result of magnetic conditioning of water. However, divergence of obtained results can result from different values of used magnetic field parameters and intensity of water flow during its treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie dwóch genotypów grochu siewnego
Groch siewny, magnetyczne uzdatnianie wody, magnetyzer nakładkowy, magnetyzer przepływowy, wzrost i rozwój roślin, wskaźniki wzrostu, plonowanie
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były dwa genotypy grochu siew-nego: Rola - typ liściasty i Piast – typ wąsolistny (afila), a czynnikiem II rzędu rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: woda nienamagnesowana (kontrolna) i woda uzdatniona magnetycznie. Do uzdatniania wody zastosowano magnetyzery nakładkowy i przepływowy firmy „Maksor” o indukcji magnetycznej odpowiednio: 0,2 i 1,0 T. Natężenie przepływu wody wynosiło 1 l×min-1. Celem podję-tych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody grochu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki ukazywania się roślin. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane wodą zwykłą. Zastosowanie wody magnetycznej spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian grochu siewnego. Przyrost plonu był konse-kwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie ulegała istotnej zmianie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top