Forecast of influence of expected global warming in year 2050 on crop yielding in north-eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University Pl. Łódzki 1, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 791-800
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on expected changes of the weather patterns as an effect of global warming in perspective of year 2050 on the crop yielding in north-eastern Poland. The analyses were carried out on the basis of GISS climate scenario, model E, and 300 variants of weather data generated using model WGENK, as well as on local climatic data from the years 1985- 2005. Sensitivity of crops to weather conditions was tested by analysis of regression – data (yields and weather conditions) derived from the years 1985- 2005. The final results were differences between yields of crops determined by weather conditions in specified weather variant (calculated using regression equations) and virtual average for the year 2050, when weather conditions were not considered. Thanks to the diversity of results obtained in the analysis, we may prove that weather conditions in the North-Eastern part of Poland, as a result of future climate change, will turn out to be beneficial or unfavourable. The range of the differences in crop yielding will not involve either especially dramatic or beneficial circumstances for economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza wpływu spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050 na plonowanie roślin uprawnych w Polsce północno-wschodniej
zmiany klimatu, plonowanie roślin, Polska północno-wschodnia
W pracy dokonano analizy spodziewanego wpływu pogody na plonowanie roślin w Polsce północno-wschodniej, za niespełna 50 lat, na podstawie 300 scenariuszy układów pogodowych możliwych do zaistnienia w roku 2050, wygenerowanych przez model WGENK. Generator ten pracował w oparciu o założenia zmian klimatycznych GISS, model E oraz z uwzględnieniem lokalnych danych klimatycznych z lat 1985-2005. Wrażliwość roślin w analizowanym regionie na warunki pogodowe ustalono na podstawie analizy regresji plonowania wybranych gatunków w wieloleciu 1951-2000. Finalnie uzyskano wyniki, które stanowią wartości różnic w plonowaniu roślin, w każdym z możliwych wariantów pogodowych (obliczone z równań regresji), a umowną średnią z 2050 roku, której wartość nie uwzględnia wpływu pogody tamtego okresu. Pomimo wielu specyficznych możliwych efektów, wskazywanych w niniejszej analizie zaistniała podstawa aby stwierdzić, iż warunki pogodowe Polski północno-wschodniej, pomimo możliwych zmian klimatu w przyszłości, mogą okazać się korzystne jak i niekorzystne dla głównych ziemiopłodów. Skala tych różnic nie oznacza dramatycznych lub szczególnie korzystnych sytuacji gospodarczych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top