Influence of chosen physicochemical parameters of sediment on contents of inorganic phosphorus compounds in bottom sediments of small polimictic lakes
 
More details
Hide details
1
Department of General Chemistry, West Pomeranian University of Technology in Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 497-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The fractionation of inorganic phosphorus was made in six bottom sediments of kettle holes located on areas of different agricultural use. The extractions performed allowed to isolate the following fractions: dissolved or water soluble P, reduced soluble P (bound to Fe an Mn oxides), NaOH-extractable P (bound to Al and humic acids), and HCl-extractable P (apatite phosphorus). Organic matter content and pH of the sediments were also analysed. Significant correlation were found between the tested parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych parametrów fizyczno-chemicznych osadu na zawartość nieorganicznych form fosforu w osadach dennych małych zbiorników polimiktycznych
osad, fosfor, oczka wodne, materia organiczna, pH
Przeprowadzono frakcjonowanie nieorganicznych form fosforu w sześciu osadach pochodzących ze śródpolnych oczek wodnych zlokalizowanych na terenie o różnym stopniu zagospodarowania. Przeprowadzone ekstrakcje pozwoliły na wyodrębnienie następujących frakcji: P uwalniany z osadów w warunkach zredukowanych głównie z połączeń z Fe i Mn, ekstrahowany roztworem NaOH (związany z glinem i kwasami humusowymi) oraz P apatytowy ekstrahowany roztworem HCl. W badanych osadach dodatkowo oznaczono pH i zawartość materii organicznej. Obliczono istotne korelacje między badanymi parametrami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top