Impact of climate changes on European agriculture, ADAGIO project (a review)
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, Poznań University of Life Sciences ul. Piątkowska 94B, 61-691 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 487-496
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The overall objective of ADAGIO is the development and dissemination of recommendations on how to better adapt agriculture to climate change in three European regions representing different climatic conditions and agricultural systems. The project is a scientific support action to European Union agriculture policy. The aims of ADAGIO are executed in five steps: 1) establishment of working groups; 2) identification of potential impacts of climate changes on agriculture; 3) identification of potential and feasible adaptation measures; 4) dissemination and integration of adaptation strategies into agriculture policy; 5) supervision and review of results and progress. In the first step the Polish working group was established. This group is a network of experts (scientific institutions) and applicants (agricultural advisory services, farmers). In the second step it was found that the main problem for Poland will be availability of water for agricultural purposes and also higher risk from plant pathogens and extreme weather events. It was also found that present adaptation strategies of agriculture for future climate conditions are too general and they do not suggest real actions on farm level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Europie, projekt ADAGIO (artykuł przeglądowy)
projekt ADAGIO, zmiany klimatyczne, rolnictwo
Ogólnym celem projektu ADAGIO jest rozwój i rozpowszechnianie zaleceń jak przystosowywać rolnictwo do zmian klimatycznych w trzech Europejskich regionach reprezentujących różne strefy klimatyczne i systemy rolnicze. Projekt wpisuje się w obszar działań mających na celu naukowe wsparcie polityki rolnej Unii Europejskiej. Cele założone w ADAGIO są realizowane w pięciu etapach: 1 – utworzenie grup roboczych; 2 – identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla rolnictwa wynikających z przyszłych warunków klimatycznych; 3 – identyfikacja potencjalnych i wykonalnych strategii adaptacyjnych; 4 – rozpowszechnianie i wdrażanie do polityki rolnej wypracowanych strategii; 5 – ocena i kontrola rezultatów i postępów. Wynikiem realizacji pierwszego etapu jest powstanie krajowej sieci łączącej ekspertów (instytucje naukowe) i odbiorców (ośrodki doradztwa rolniczego, rolnicy). W wyniku drugiego etapu stwierdzono, że dla obszaru Polski najpoważniejszym zagrożeniem będzie dostępność wody, a także zwiększenia ryzyka ze strony patogenów roślinnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stwierdzono także, że dotychczas proponowane strategie adaptujące rolnictwo do przyszłych warunków klimatycznych są zbyt ogólnikowe i nie sugerują konkretnych działań na poziomie gospodarstwa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top