Influence of Stockosorb gel-forming polymer on water and air properties of eroded luvisols
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 903-913
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Immediate effects of two doses of gel-forming polymer Stockosorb (0.5 g kg-1 and 1 g kg-1) on water and air properties of Haplic Luvisols developed from loess, subjected to surface water erosion, were investigated in a field experiment. Investigated soils represented slightly and severely eroded soil. Stockosorb is a crosslinked copolymer of polyacrylamide and potassium polyacrylate. The results obtained prove that application of these doses of polymer caused significant decrease of bulk density and significant increase of maximum water capacity, saturated hydraulic conductivity, total porosity and air permeability in surface layer of investigated soils. Most effective was the rate of 1 g kg-1 of hydrogel which also resulted in a significant increase in actual moisture of soils, field water capacity and retention of useful water for plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ polimeru żelowego Stockosorb na właściwości wodne i powietrzne erodowanych gleb płowych
gleby płowe, gleby zerodowane, Stockosorb, właściwości wodne, właściwości powietrzne
W polowym doświadczeniu badano bezpośredni wpływ dwóch dawek polimeru żelowego Stockosorb (0,5 g×kg-1 i 1 g×kg-1) na właściwości wodne i powietrzne gleb płowych wytworzonych z lessu podlegających erozji wodnej. Badania prowadzono na glebie słabo i silnie zerodowanej. Stockosorb jest usieciowanym kopolimerem poliakryloamidu i poliakrylanu potasu. Badania wykazały, że zastosowane dawki polimeru istotnie zmniejszyły gęstość oraz istotnie zwiększyły pełną pojemność wodną, przewodnictwo wodne nasycone, porowatość ogólną i przepuszczalność powietrzną w powierzchniowej warstwie badanych gleb. Bardziej korzystna była dawka 1 g×kg-1 hydrożelu, która zwiększyła istotnie również wilgotność aktualną gleb, ich polową pojemność wodną i retencję wody użytecznej dla roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top