Standardisation of research on the influence of electromagnetic field on materials of biological origin
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Computer and Electrical Engineering, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 915-921
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dielectric material most frequently tested in agricultural engineering is seed of different plant species. Dielectric properties of seeds have been successfully used since the nineteen seventies in so-called electro-technologies, such as grain dielectric drying connected with simultaneous disinfestation, cleaning and sorting in electric fields. Research on the influence of the electromagnetic fields, including laser radiation, on seeds was started in the nineteen nineties. Most of the research deals with the influence of fields on obtained effects in the form of time and energy of germination, crop quantity and quality, e.g. the stiffness of stalks etc. None of the research is concerned with the biophysics of phenomena connected with the influence of the fields on the medium that is a living organism. The description of obtained effects has phenomenological character. The research conditions have not been precisely described in technical aspects. That is why they make the research and its results unrepeatable and incomparable. The paper indicates the parameters, the maintenance of which can help with comparisons of research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Standaryzacja badań wpływu pól elektromagnetycznych na materiały pochodzenia biologicznego
pole elektromagnetyczne, nasiona
Najczęściej badanym dielektrykiem w naukach technicznych i agrofizyce są nasiona (ziarna) różnych kultur roślinnych. Dielektryczne właściwości nasion wykorzystywano już od lat 70. ubiegłego wieku w tzw. elektrotechnologiach, jak np. dielektryczne suszenie zboża z jednoczesną dezynsekcją, czyszczenie i sortowanie nasion w polu elektrycznym. W latach 90. rozpoczęto badania nad wpływem pola elektromagnetycznego, w tym promieniowania laserowego, na nasiona. Wszystkie prace dotyczą wpływu pól na uzyskiwane efekty w postaci szybkości i energii kiełkowania, wysokości plonów, jakości technologicznej plonu – np. sztywność źdźbła. Żadna z prac nie zajmuje się biofizyką zjawisk związanych z oddziaływaniem pola na ośrodek będący żywym organizmem. Opis uzyskanych efektów ma charakter fenomenologiczny. Same warunki prowadzenia eksperymentów nie są precyzyjnie opisane pod względem technicznym. Dlatego uniemożliwiają powtórzenie badań i porównanie wyników. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na parametry, których zachowanie może pomóc w porównaniu wyników prowadzonych badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top