RESEARCH PAPER
Wpływ sposobu pielęgnacji gleby w sadzie wiśniowym na jej strukturę
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 271-281
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A morphologic analysis of soil structure in a cherry orchard was carried out. The experimental object was founded in the soil lessive, formed from silt, situated on the cretaceous rock in the Felin Experimental Station of University of Agriculture in Lublin. To the soil care in the orchard, the following methods were applied: 1) sward, covering with hay; 2) covering with a black foil of polyethylene; 3) fallow soil (killing weeds with hoe); 4) fallow soil, treated with leaf herbicide (Roundup); 5) covering with wheat straw. The soil samples of undisturbed structure were taken in the vertical layer, using in metal boxes of dimension 9x8x4 cm, at spring 1999, from three layers: 2-10 cm, 12-20 cm, 32-40 cm. Then, the non-transparent soil blocks were performed; their surfaces were registered with the scanner, and printed in 256 shades of grey. Monochromic photographs of polished blocks were segmented using a computer program Aphelion. This way, it was possible to distinguish the solid phase in the picture (white colour) and the empty spaces (black colour). The most effective care method – as for their soil structure creating abilities – was covering with the foil and applying the leaf herbicide Roundup. After this method was applied, the soil was characterised by an aggregate or semi-aggregate biogenic structure within whole analysed of 0-40 cm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu pielęgnacji gleby w sadzie wiśniowym na jej strukturę
gleba płowa, użytkowanie sadownicze, analiza morfologiczna
Przeprowadzono analizę morfologiczną struktury gleby w sadzie wiśniowym. Obiekt doświadczalny założony został na glebie płowej wytworzonej z utworu pyłowego zalegającego na opoce kredowej w GD Felin AR w Lublinie. Do pielęgnacji gleby w sadzie zastosowano następujące metody: 1) murawa koszona i ściółkowana, 2) ściółkowanie czarną folią polietylenową, 3) ugór mechaniczny, 4) ugór herbicydowy (herbicyd dolistny Roundup), 5) ściółkowanie słomą pszenną. Próbki gleby o nienaruszonej strukturze pobrano w płaszczyźnie pionowej do metalowych pudełek o wymiarach 9x8x4 cm wiosną 1999 roku z trzech warstw: 2-10 cm, 12-20 cm, 32-40 cm. Następnie wykonano zgłady jednostronne, a ich płaszczyzny zarejestrowano za pomocą skanera i wydrukowano w 256 odcieniach szarości. Monochromatyczne zdjęcia zgładów poddano binaryzacji przy u życiu programu Aphelion, co pozwoliło wyróżnić na obrazie fazę stalą- barwa biała i wolne przestrzenie- barwa czarna. Otrzymane w ten sposób obrazy binarne posłużyły jako podstawa do opisu struktury gleby. Najbardziej efektywnymi zabiegami pielęgnacyjnymi pod względem kształtowania struktury były: ściółkowanie folią i stosowanie dolistnego herbicydu Roundup. Gleba po zastosowaniu tych dwóch zabiegów charakteryzowała się biogenną strukturą agregatową lub półagregatową w całej analizowanej warstwie 0-40 cm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top