Hydration of the CC400 protein preparation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, A. Cieszkowski Agricultural University of Poznań ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 21-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents concentration and temperature interrelationships of relaxation parameters in hydrated CC400 protein preparation. Investigations were conducted within the range of concentrations from 0.08 g g-1 to 0.21 g g-1 and the range of temperatures from 20oC to 60oC. On the basis of concentration investigations, the hydration value of the preparation was determined and it was found to amount to 0.20 g per 1 g of non-hydrated preparation and did not depend on temperature. Temperature experiments allowed determining the temperature of the phase transition of the hydrated preparation. This temperature amounted to 39oC. The molecular dynamics was studied analysing the parameter proportional to the average reorientation correlation time of water molecules. It was found that, at the concentration of 0.12 g g-1, the correlation time was the longest, which testifies to the constraint of the dynamics of water molecules in the system. Restriction of the molecule rotation at that concentration indicates that the developed gel was the strongest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydratacja preparatu białkowego CC400
hydratacja, MRJ, preparat białkowy, woda
W pracy przedstawiono stężeniowe i temperaturowe zależności parametrów relaksacyjnych w hydratowanym preparacie białkowym CC400. Badania prowadzono w zakresie stężeń od 0,08 g×g-1 do 0,21 g×g-1 i w zakresie temperatur od 20oC do 60oC. Na podstawie wyników badań stężeniowych wyznaczono wartość hydratacji preparatu, która wynosi 0,20 g na 1 gram nie-uwodnionego preparatu i nie zależy od temperatury. Badania temperaturowe pozwoliły na okreś-lenie temperatury przejścia fazowego hydratowanego preparatu. Temperatura ta wynosi 39oC. Dynamikę molekularną prześledzono analizując parametr proporcjonalny do średniego czasu korelacji reorientacji molekuł wody. Stwierdzono, że przy stężeniu 0,12 g×g-1 czas korelacji jest naj-dłuższy co świadczy największym ograniczeniu dynamiki molekularnej wody w układzie. Ograni-czenie rotacji molekuł przy tym stężeniu sugeruje, że utworzony żel jest najsilniejszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top