RESEARCH PAPER
Microbiological activity in the water and bottom sediment of Piaseczno and Głębokie Lakes (Łęczyńsko-Włodawskie Lake District)
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology. University or Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 143-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the microbiological evaluation of waters and sediments or mesotrophic and eutrophic lakes is presented. A five-year study on the growth rate of various plankton microorganisms in the mesotrophic lake indicated an increased its trophy level. A good indication of eutrophication changes provcd to be the chromogenie bacteria, ycast and fungi decomposing protein. The bottom sediments of the mesotrophic lake contained several times lower number of microorganisms than did the bottom sediment of the eutrophic lake. The qualitative composition of the benthos microbiocenoses of both reservoirs was similar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność mikrobiologiczna wody i osadu dennego jezior Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
bakterie heterotroficzne, bakterie barwne, drożdże, grzyby strzępkowe, właściwości fizjologiczne, jeziora, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Pięcioletnie badania mikrobiologiczne mezotroficznego jeziora Piaseczno i eutroficznego jeziora Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) obejmowały oznaczenie: liczebności bakterii heterotroficznych w tym bakterii barwnych, grzybów saprofitycznych z uwzględnieniem drożdży i grzybów strzępkowych oraz grzybów hydrolizujących białka i polisacharydy. Przeprowadzone badania wykazały nierównomierne rozmieszczenie badanych grup drobnoustrojów w planktonie obu jezior, uwarunkowane zróżnicowanym charakterem poszczególnych stref toni wodnej. Największe liczebności bakterii j grzybów planktonowych stwierdzono w strefach o zwiększonym dopływie allo- i autochtonicznej materii organicznej tj. litoralu obu akwenów, meta- i hypolimnionie pelagialu jez. Piaseczno oraz dolnego sublitoralu jez. Głębokie. Najmniejsze ilości drobnoustrojów zasiedlały strefę produkcji pierwotnej (epilimnion) jeziora Piaseczno. Dominującą grupą w mikrobiocenozach planktonowych obu jezior były bakterie heterotroficzne w tym pigmentujące. Licznie występowały także różowe drożdże wodne a w zbiorniku eutroficznym również grzyby strzępkowe. Do najczęściej notowanych uzdolnień fizjologicznych mikoplanktonu należały właściwości proteolityczne. Liczebność w/w mikroorganizmów oraz barwnych bakterii i drożdży w planktonie jeziora mezotroficznego zbliżała się lub przekraczała (drobnoustroje proteolityczne) poziom osiągany przez populacje tych drobnoustrojów w jeziorze eutroficznym, wskazując na podwyższoną trofię tego zbiornika. Liczebność badanych grup mikroorganizmów w mikrobiocenozach bentosowych najwyższe wartości osiągała w jeziorze eutroficznym. W przeciwieństwie do toni wodnej znacznym nagromadzeniem osadzie dennym odznaczały się grzyby strzępkowe w tym grzyby rozkładające polisacharydy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top