Effect of freezing on air properties of compacted Mollic Leptosol
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, Agricultural University ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 571-582
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of freezing processes on the air properties (porosity, air capacity, air permeability) of a compacted Mollic Leptosol derived from chalk (Sielec, Pagóry Chełmskie, cultivated field) was investigated. Soil samples for the experiment were taken from the seasoned superficial soil layer of 0-10 cm. The freezing processes caused an alteration in the differential porosity of the studied soil, related to its compaction. The strongest growth of air diffusivity - causing the greatest improvement of soil pore permeability - was observed for strongly compacted soil after 3 cycles of freezing and thawing. There was no apparent correlation between the number of freezing-thawing cycles and the intensity of changes detected in the measured properties, caused by freezing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
WPŁYW PROCESÓW MROZOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZNE UGNIATANEJ RĘDZINY
rędzina, właściwości powietrzne, ugniatanie, procesy mrozowe
Badano wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne (porowatość, pojemność i przepuszczalność powietrzną) ugniatanej rędziny czarnoziemnej wytworzonej z kredy piszącej (Sielec, Pagóry Chełmskie, pole uprawne). Próbki do badań pobrano z odleżałej powierzchniowej warstwy 0-10 cm. Procesy mrozowe zmodyfikowały porowatość dyferencjalną gleby, zależnie od jej zagęszczenia. Najsilniejszy wzrost przepuszczalności powietrznej, a zatem największą poprawę drożności porów, zanotowano dla trzykrotnie mrożonych, silnie ugniatanych próbek rędziny. Stwierdzono brak jednoznacznej korelacji między liczbą cykli mrożenia-zamarzania a intensywnością zaobserwowanych w wartościach badanych cech zmian, wywołanych przez mrożenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top