RESEARCH PAPER
Physical and biological indexes of horse bean seeds susceptibility to damage during drying and rewetting processes
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej AR. ul. Chełmońskiego 37/4 l, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tests were carried on seeds of horse bean "Jasny" variety, dried in conditions of forced and natural convection and then rewetted to different moisture content. There were analysed macro-damages of seeds, compressive strength and germination as well as seedlings development. Results indicate that drying in forced convection effects on increasing of damage at full range of tested moisture content. Resistance to compression of dried in forced convection seeds was lower than dried in natural convection ones. Rewetting caused strength dropping of seeds dried in natural convection but did not effect already on the strength of seeds dried in forced convection. In the examining of biological value of seeds without macro-injuries there was not find lower germination but there was recorded retardation of germination and seedlings development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizyczne i biologiczne wskaźniki podatności nasion bobiku na uszkodzenia w procesie suszenia i nawilżania
bobik, suszenie, uszkodzenia, wytrzymałość, wartość biologiczna
Badania przeprowadzono na nasionach bobiku odmiany Jasny suszonych w warunkach konwekcji wymuszonej i naturalnej, a następnie nawilżanych do różnych wilgotności. Oceniano makrouszkodzenia nasion, wytrzymałość nasion na ściskanie oraz kiełkowanie i wzrost siewek. Wyniki badań wskazują, że suszenie w konwekcji wymuszonej powoduje narastanie makrouszkodzeń w trakcie suszenia w całym zakresie badanej wilgotności. Wytrzymałość na ściskanie nasion suszonych w konwekcji wymuszonej była mniejsza nit suszonych w konwekcji naturalnej. Nawilżanie spowodowało zmniejszenie wytrzymałości nasion wysuszonych w konwekcji naturalnej, ale już nie wpłynęło na dalsze obniżenie wytrzymałości nasion wysuszonych w konwekcji wymuszonej. W badaniach jakości biologicznej nasion bez makrouszkodzeń suszarniczych nic stwierdzono obniżania zdolności kiełkowania, wystąpiły jednak opóźnienia kiełkowania i wzrostu siewek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top