Relation of mechanical and biological properties of barley grain microwave dried at condition of lower pressure
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 93-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Barley grain dried in condition of lower pressure was assessed by two types of tests: biological and mechanical. Results of these tests were not equal. Biological test revealed advantages effect of power of 180 W and short time of heating 30 s and 60 s i.e. improving all factors of biological quality of microwave dried grain in compare with dried in natural convection conditions. Increasing of heating time (120 s) and particularly microwave power (360 W) yielded in lowering of biological value of both husky and necked barley grain. Strength test pointed out however decrease of strength properties of barley grain at all cases of microwave drying. The value of factors decreased with increasing of time of heating as well as microwave power. Results indicated the need of practical use of diversified tests in grain quality assessment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Relacje cech mechanicznych i biologicznych ziarna jęczmienia suszonego mikrofalowo w warunkach obniżonego ciśnienia
jakość biologiczna, wytrzymałość, suszenie mikrofalowe, ziarno jęczmienia
Ziarno jęczmienia suszone mikrofalowo w warunkach obniżonego ciśnienia poddano ocenie stosując dwa typy testów: biologiczny i wytrzymałościowy. Test biologiczny wykazał korzystny wpływ zastosowania mikrofal o mocy 180 W w czasie 30 s i 60 s. Nastąpiło poprawienie wszystkich wskaźników jakości biologicznej ziarna suszonego mikrofalowo w stosunku do suszonego w warunkach konwekcji naturalnej. Zwiększenie czasu grzania (120 s), a szczególnie zwiększenie mocy mikrofal (360 W) spowodowało obniżenie jakości biologicznej ziarna zarówno formy oplewionej jak i nieoplewionej. Test wytrzymałościowy wykazał obniżenie wskaźników wytrzymałościowych ziarna we wszystkich przypadkach suszenia mikrofalowego. Wartość wskaźników malała zarówno ze wzrostem czasu nagrzewania jak i mocy mikrofal. Zastosowanie zróżnicowanych testów dało szersze informacje o zmianach jakościowych wysuszonych ziarniaków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top