Evaluation of the production process of fuel pellets from oat bran with potato pulp con-tent
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Food Techniques, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 389-401
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research described in the paper was to determine the best possible parameters of densification process of mixtures ofoat bran and potato pulp that would allow the preparation of the technology of production of fuel (fodder) pellets from those wastes. The research was performed on a work stand SS-3, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using an open chamber with the diameter of 8 mm and length lo = 47 mm. During the research the influence of the content of potato pulp (zw = 10%, 20% and 30%) in the mixture of potato pulp and oat bran and of the densification process temperature (tp = 50, 70 and 90oC) on the course of the process (maximum densification pressure obtained during the densification process) and on the density of the produced pellets was determined. The research results made it possible to conclude that the most favourable addition of potato pulp to oat bran, from the viewpoint of the pellets quality, is 20 % addition which allows to obtain satisfactory density of pellets (above 900 kg·m-3). Such density of the pellets produced makes them a valuable and balanced solid fuel. The results of the research allowed to determine the preliminary identification of parameters of the realization of the densification process in a pellet mill with a ‘flat die – compacting rollers’ working system. The performed research allowed also to formulate detailed directives for production technologies of fuel and fodder pellets, which resulted in the submission of a patent application by the author of the present paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena procesu wytwarzania granulatu opałowego z otrąb owsianych z udziałem wycierki ziemniaczanej
granulat, otręby owsiane, wycierka ziemniaczana, naciski zagęszczające, jakość granulatu
Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów procesu zagęszczania mieszaninyroślinnych odpadówotrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej, co pozwoliłoby na opracowanie technologii wytwarzania granulatu opałowego z tych odpadów. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości lo = 47 mm. Określono wpływ zawartości wycierki ziemniaczanej (zw = 10%, 20% i 30%) w mieszaninie z otrębami owsianymi i temperatury procesu zagęszczania (tp = 50, 70 i 90oC) na przebieg procesu (maksymalne naciski zagęszczające uzyskane w trakcie procesu zagęszczania) i gęstość uzyskanego granulatu. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że najkorzystniejszym z punktu widzenia jakości granulatu dodatkiem wycierki do otrębów owsianych jest dodatek 20%, który pozwala na uzyskanie zadowalającej gęstości granulatu (powyżej 900 kg·m-3). Taka gęstość otrzymanego granulatu czyni go pełnowartościowym paliwem stałym. Wyniki tych badań pozwoliły na wstępne określenie parametrów realizacji procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora z układem „płaska matryca – rolki zagęszczające”. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie szczegółowych wytycznych technologii wytwarzania granulatu opałowego i paszowego, czego owocem było zgłoszenia patentowe autora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top