High voltage electric field effects on the germination rate of tomato seeds
 
More details
Hide details
1
Dr. Annasaheb Shinde College of Agricultural Engineering, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri 413 722 Ahmednagar District, Maharashtra State, India
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Inżynierii, Amravati
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 403-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a discussion about the application of electricity that stimulates the growth of the plant to a great extent. This paper also demonstrates that exposure to the action of a high voltage electric field can be an effective tool for the enhancement of germination. The experiments were carried out on tomato seeds. A pilot treatment unit was developed and used for the study. Under normal conditions (no treatment), only about 76% of a reference sample of such seeds were germinated. Other seed samples were subjected to 50 Hz electric fields ranging from 10 to 30 kV cm-1 with exposure time ranging from 10 to 30 sec. In the optimum laboratory test, 100% of the seeds were germinated. The weight of the resulting tomato seedlings was greater than that of untreated ones. The germination tests proved the efficiency of this method. Ozone generation by partial discharges between seeds seems to be the main effective parameter that enhances the growth. 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wysoko napięciowego pola elektrycznego na szybkość kiełkowania nasion pomidora
stymulacja elektrostatyczna, wytwarzanie ozonu, dynamika kiełkowania
Artykuł przedstawia wyniki badań zastosowania pola elektrycznego do stymulacji wzrostu roślin. W pracy wykazano, że poddanie nasion działaniu pola elektrycznego wysokiego napięcia może być skutecznym narzędziem do stymulacji ich kiełkowania. Doświadczenia prowadzono na nasionach pomidora. Opracowano i zastosowano pilotażowe urządzenie do stymulacji nasion polem elektrycznym. W warunkach normalnych (bez działania pola elektrycznego), wykiełkowało około 76% nasion z próbki referencyjnej (kontrolnej). Inne próbki nasion poddano działaniu pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w zakresie od 1 do 3 kV·mm-1, przy czasach ekspozycji od 10 do 30 s. W optymalnych warunkach testu laboratoryjnego wykiełkowało 100% nasion. Masa wyrosłych z tych nasion siewek pomidora była większa niż siewek wyrosłych z nasion nie poddawanych działaniu pola elektrycznego. Testy kiełkowania dowiodły skuteczności tej metody. Wytwarzanie ozonu poprzez częściowe wyładowania pomiędzy nasionami wydaje się być głównym powodem stymulującym wzrost. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top