Estimation of the effect of combining two ways for the improvement of wheat seeds
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seed Production, University of Agriculture, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław
 
2
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 809-813
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of investigations was spring wheat cultivar Helia. The two-factor experiment was conducted in laboratory conditions. A semi-conductor laser (200 mW ) was used. The first factor were doses of laser radiation: control seeds – without radiation, dose D1 - 5×10-1 J×cm-2, dose D2 was double dose D1 and dose D3 - triple first one. The second factor was time of seed wetting in distilled water – 1, 2 and 3 hours. Parameters of sowing value – germination energy and germination capacity, and the morphological characteristics of seedlings – root, coleoptile and first leaf length – were estimated. The results of experiments were analyzed statistically. The results showed significant importance of seeds hydration degree in pre-sowing laser radiation effects manifestation with respect to sowing material value and biometrical characteristics of seedlings.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena efektu połączenia dwu sposobów poprawy wartości siewnej nasion pszenicy
pszenica jara, naświetlanie laserowe, wilgotność, promienie lasera
Obiektem badań była odmian pszenicy jarej Helia. Doświadczenie dwuczyn-nikowe prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Pierwszym czynnikiem były dawki promieniowania laserowego: nasiona kontrolne – bez naświetlania, dawka D1 wynosiła 5×10–1 J×cm-2, dawka D2 była dwukrotnością dawki pierwszej, dawka D3 – trzykrotnością dawki pierwszej. Zastosowano laser półprze-wodnikowy o mocy 200 mW. Czynnik drugi stanowił czas namaczania ziarniaków w wodzie desty-lowanej, stosowano następujące warianty 1, 2 i 3 godziny. Oceniano parametry wartości siewnej – energię i zdolność kiełkowania oraz wykonano pomiary cech morfologicznych siewek: długości korzeni zarodkowych, koleoptyli i części nadziemnej. Uzyskane wyniki wskazują na istotne znaczenie poziomu uwilgotnienia nasion pszenicy w przejawianiu efektów przedsiewnego naświetlania w odniesieniu do ich wartości siewnej oraz cech biometrycznych siewek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top