Reakcja dwóch typów odmian kukurydzy wyrażona plonami suchej masy w zależności od poziomu nawożenia azotem i sposobu aplikacji magnezu
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation Poznań University of Life Sciences, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 207–219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were carried out at the Didactic and Experimental Farm in Swadzim near Poznań in the years 2004-2007. The experiment was carried out in a „split-plot” design with 3 experimental factors and 4 field replications. Two cultivars were studied (Anjou 258 and LG 2244 – stay-green type), 6 doses of nitrogen (0 kg N ha-1, 30 kg N h-1, 60 kg N ha-1, 90 kg N h-1, 120 kg N h-1, 150 kg N ha-1), and one dose of magnesium and method of Mg fertilizer application (0 kg MgO ha-1, 25 kg MgO ha-1 – in rows and 25 kg MgO ha-1 – broadcasting). The effect of experimental factors on the yield of maize plant dry matter and its content in the phase of 5-6 leaves and during harvest were analysed. A better dynamics of dry matter accumulation in the initial developmental phase was shown by the hybrid LG 2244 (stay-green type) as compared with Anjou 258 cultivar. During harvest, this relation was inverted. The dose of nitrogen modified the yields of maize dry matter in the whole period of maize growth. The applied magnesium fertilization increased the yield of dry matter of straw, cobs and of whole plants. The application of magnesium by broadcasting proved to be a more effective method, as compared with row application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reaction of two maize cultivars expressed by dry matter yields depending on nitrogen fertilization level and on magnesium application method
typy odmian, azot, magnez, sposób aplikacji nawozu
Doświadczenie polowe przeprowadzono w Zakładzie Dydaktyczno-Doświad-czalnym w Swadzimiu koło Poznania w latach 2004-2007. Doświadczenie prowadzono w układzie „split-plot” z 3 czynnikami w 4 powtórzeniach. Badano 2 odmiany, 6 dawek azotu oraz dawki magnezu (sposób ich aplikacji). Oceniano wpływ tych czynników na plon suchej masy roślin kukurydzy oraz jej zawartość w fazie 5-6 liści oraz podczas zbioru. Lepszą dynamiką gromadzenia suchej masy w początkowej fazie rozwojowej charakteryzował się mieszaniec LG 2244 (typ stay-green), w stosunku do odmiany Anjou 258. Podczas zbioru ta zależność była odwrotna. Wielkość dawki azotu modyfikowała plony suchej masy kukurydzy w całym okresie jej wzrostu. Zastosowanie nawożenia magnezem powodowało wzrost plonu suchej masy słomy, kolb i całych roślin. Bardziej efektywnym sposobem aplikacji magnezu był wysiew rzutowy niż rzędowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125