Estimation of alternating magnetic field stimulation on the germination of durum wheat seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
2
Institute of Plant Genetics, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 59-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the influence of alternating magnetic field on the germination speed of ten lines of durum wheat seeds, and application of a model simulating the process of seed germination. The model is based on theoretical premises arising from the physiology of seed germination, with the presumption that the process consists of three consecutive stages: physical, biochemical and physiological one. Based on of investigations one can ascertain that stimulation using alternating magnetic field exerts an influence on the speed of germination of sperms of all the investigated morphological lines of durum wheat, but only in the first phase of the process. On the other hand, it has no practical influence on the number of germinated seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie ziarniaków pszenicy twardej
pole magnetyczne, pszenica twarda, kiełkowanie nasion, model symulacyjny
W pracy przedstawiono wpływ zmiennego pola magnetycznego na szybkość kiełkowania dziesięciu linii pszenicy twardej oraz zastosowanie modelu symulacyjnego procesu kieł-kowania ziarniaków, opartego na teoretycznych przesłankach wynikających z fizjologii kiełkowania, przyjmując założenie, że proces składa się z trzech sukcesywnie występujących po sobie etapów: fizycznego, biochemicznego i fizjologicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zmienne pole magnetyczne wywiera wpływ na szybkość kiełkowania wszystkich badanych linii pszenicy twardej, ale tylko w początkowej fazie tego procesu. Nie ma natomiast wpływu na ilość wykiełkowanych ziarniaków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top