Comparison of effluent and TDR breakthrough curves Of electrical conductivity in a laboratory column experiment
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural Centrum, University of Debrecen, P.O.B. 36, H-4032 Debrecen, Hungary
 
2
Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, P.O.B. 35, H-1525 Budapest, Hungary
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 69-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Steady state downward flux was carried out in laboratory for 2 soil columns containing sand and aggregated loam. The bulk elekrical condictivity (EC) was measured at the bottom of the column by horizontally installed TDR probes. The bulk EC data were evaluated by continuous flow and convolution method and they were converted to relative concentrations, as were the effluent EC data. For sand, the relative concentrations obtained from the effluent were similar to those for TDR, while for aggregated loam there were significant discrepancies. The results were explained by the different pore distribution of the soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie krzywych przewodnictwa elektrycznego gleb w kolumnowym doświadczeniu laboratoryjnym przy wykorzystaniu techniki TDR
TDR, BTC, kolumna glebowa, wypływ
W warunkach laboratoryjnych prowadzono doświadczenie nad ustalonym przepływem grawitacyjnym przy użyciu 2 kolumn wypełnionych piaskiem oraz zagregowaną gliną. Wartość przewodnictwa elektrycznego mierzono przy dnie kolumn za pomocą zamocowanych poziomo sond TDR. Dane z pomiarów poddawano ocenie metodą przepływu ciągłego oraz konwolucyjną, oraz przekształcano na wartości stężenia względnego, podobnie jak dane przewodnictwa elektrycznego dla wypływu. Dla piasku wartości stężenia względnego otrzymane z wypływu były podobne do wartości otrzymanych metodą TDR, podczas gdy dla zagregowanej gliny wytępowały znaczące różnice. Otrzymane wyniki wyjaśniono poprzez różnice w rozkładzie wielkości porów badanych gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top