Microelement concentrations in sward and soil of long-term fertilizer experiment (Czarny Potok)
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 51–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of the work was to assess the extent of soil depletion of microelements (Cu, Zn, Mn), observed in the long-term fertilizer experiment carried out on a mountain meadow at Czarny Potok near Krynica. The experiment was set up in 1968 on an acid brown soil and the results presented refer to the year 2003. It comprised eight fertilizer combinations in two series (limed and unlimed). Modifications introduced during the experiment (two-year breaks in fertilization or treatment with copper and magnesium) provided a background for analysis concerning the conservative system of grassland management. The contents of copper, zinc, manganese were assessed in the meadow sward and soil. Liming conducted twice did not cause any increase in the meadow sward yield, but through a change of reaction led to a blocked uptake of a majority of heavy metals. At a higher soil reaction, diversified meadow sward removed smaller amounts of microelements with yield allowing a longer time of utilization. The results of selected heavy metal concentrations in the meadow sward and soil of individual fertilizer combinations allow a conclusion that conservative management of nutrients on grasslands should be systematic. Liming and supplement of microelements for an even expenditure-gain balance are the basic elements of such management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość mikroelementów w runi i glebie długotrwałego doświadczenia nawozowego (czarny potok)
mikroelementy, ruń łąkowa, długotrwałe doświadczenie nawozowe
Przedmiotem pracy jest ocena stopnia wyczerpywania metali ciężkich z gleby, w tym mikroelementów (Cu, Zn, Mn), w długotrwałym doświadczeniu nawozowym prowadzonym na łące górskiej w Czarnym Potoku koło Krynicy (20o54'E; 49o24'N). Doświadczenie założono w 1968 roku na glebie brunatnej kwaśnej, a wyniki przedstawione w pracy dotyczą 2003 roku. Obejmuje ono osiem kombinacji nawozowych w dwóch seriach. W runi łąkowej i glebie oznaczono zawartość miedzi, cynku, manganu. Przeprowadzane dwukrotnie wapnowanie nie spowodowało zwiększenia plonów runi łąkowej, ale poprzez zmianę odczynu zmniejszało ilości pobranego manganu i cynku. Urozmaicona ruń łąkowa w warunkach wyższego odczynu odprowadza z plonem mniejsze ilości mikroelementów pozwalając na dłuższy okres użytkowania. Wyniki analizy zawartości wybranych metali ciężkich runi łąkowej i glebie poszczególnych kombinacji nawozowych pozwalają na stwierdzenie, że zachowawcze gospodarowanie składnikami pokarmowymi na użytkach zielonych powinno być prowadzone systematycznie. Podstawowymi elementami takiego gospodarowania są wapnowanie, natomiast dolistne stosowanie mikroelementów stymulując plon przy zmniejszonej zasobności nie poprawiło zawartości metali w paszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125