Influence of meteorological conditions on the fat and protein content in seed of winter oilseed rape
 
More details
Hide details
1
Institute of Landscape Architecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Grunwaldzka 55, 50-375 Wrocław
 
2
Department of Spatial Economy, Institute of Landscape Architecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Grunwaldzka 55, 50-375 Wrocław
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 163-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work uses the results of Post-registration Cultivar and Agricultural Experimentation conducted in 2003–2011 in Lower Silesia, on soils of very good and good wheat complex as well as very good rye complex. Regression models were created for crude fat and total protein contents in the seed of oilseed rape. The following factors were included: the average air temperature and total precipitation in the periods: September-November (from sowing to end of vegetation in the autumn), December-March (stopped vegetation – renewal of vegetation), April (renewal of vegetation –beginning of flowering), May (flowering), June (end of flowering – technical maturity), the content of phosphorus, potassium and pH of soil, and fertilisation with nitrogen, phosphorus and potassium. The models show that the meteorological conditions from December to March and in May have the strongest influence on the content of crude fat and total protein in seeds of oilseed rape. Optimal for fat content is high rainfall in the periods of December-March, April and May, and the accompanying higher temperatures. In these periods a higher protein content is obtained in lower rainfall and lower temperature conditions. In the period from the end of flowering to technical maturity, the highest fat content is noted at relatively low rainfall – 25 mm and a higher temperature of 18.8°C. In this period the protein content is influenced only by the temperature, in this case, negatively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość tłuszczu i białka w nasionach rzepaku ozimego
rzepak ozimy, tłuszcz, białko, opad, temperatura
W pracy wykorzystano wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonego w latach 2003-2011 na Dolnym Śląsku na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Utworzono modele regresji dla zawartości tłuszczu surowego i białka ogólnego w nasionach rzepaku ozimego, gdzie badanymi czynnikami były: suma opadów i średnia temperatura powietrza w okresach: wrzesień-listopad (od siewu do zahamowania wegetacji jesienią), grudzień-marzec (zahamowanie wegetacji – wznowienie wegetacji), kwiecień (wznowienie wegetacji – początek kwitnienia), maj (kwitnienie), czerwiec (koniec kwitnienia – dojrzałość techniczna) a także zawartość fosforu, potasu i pH gleby oraz nawożenie azotem, fosforem i potasem. Z badanych modeli wynika, że najsilniejszy wpływ na zawartość tłuszczu surowego i białka ogólnego w nasionach rzepaku ozimego mają warunki meteorologiczne w okresach grudzień-marzec i maj. Optymalne dla gromadzenia tłuszczu w nasionach są wysokie opady w okresach: grudzień-marzec, w kwietniu oraz maju i towarzyszące im wyższe temperatury. Z kolei wyższej zawartości białka sprzyjają w tych okresach niższe opady i niższa temperatura. W okresie od końca kwitnienia do dojrzałości technicznej najwyższą zawartość tłuszczu stwierdza się przy stosunkowo niskich opadach – 25 mm i wyższej temperaturze – 18,8°C, natomiast na zawartość białka negatywny wpływ ma temperatura.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top