Effect of soil compaction and different tillage systems on vernal weed infestation of crops
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Systems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 619-631
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of soil compaction and four soil tillage systems (conventional, combined, U-1 reduced and U-2 reduced tillage) on vernal weed infestation of winter oilseed rape, winter wheat and spring barley was assessed experimentally. When plants began to grow in the spring, winter oilseed rape was more significantly infested with weeds on plots where soil packing had been performed than on plots where no such treatment had been carried out. Significantly more weeds grew on plots after combined and U-2 reduced soil tillage than on a conventional plantation (control) or on a field subjected to U-1 reduced soil tillage. In both treatments (with and without soil compaction), conventional and U-1 reduced soil tillage significantly reduced the density of weeds per surface area unit compared to U-2 reduced tillage, an effect which was particularly evident on plots with soil packing. In both treatments (with and without soil packing), Thlaspi arvense, Polygonum aviculare, Viola arvensis andStellaria media dominated. The degree of pre-sowing soil compaction significantly differentiated the number of weeds at the tillering phase of winter wheat. Significantly more weeds were found on plots with soil packing. In both treatments (with and without soil packing), weed communities were formed by approximately the same number of species, with the dominant Thlaspi arvense, Lamium amplexicuale, Stellaria media and Viola arvensis. The extent of soil packing did not differentiate significantly the abundance of weeds during the tillering phase of spring barley. However, the analysed trait was significantly modified by the soil tillage method. After U-2 reduced soil cultivation (plots without soil packing), the extent of weed infestation was significantly higher than after conventional or combined soil tillage technologies. On compacted soil, U-2 reduced soil tillage significantly increased weed infestation of a plantation compared to the other soil tillage variants, and significantly more taxa were found than in the conventional tillage variant (control). The following weeds prevailed on plots without soil compaction: Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris, Stellaria media and  Chenopodium album. On plots with soil packing, the following weeds were numerous: Thlaspi arvense, Polygonum aviculare andViola arvensis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ugniatania i zróżnicowanych sposobów uprawy roli na wiosenne zachwaszczenie roślin
ugniatanie, uprawa roli, zachwaszczenie, jęczmień jary, pszenica ozima, rzepak ozimy
W doświadczeniu polowym oceniano wpływ ugniatania gleby i 4 sposobów jej uprawy (tradycyjny, kombinowany, uproszczony U-1 i uproszczony U-2) na wiosenne zachwaszczenie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. W rzepaku ozimym po ruszeniu wegetacji wiosną na poletkach z ugniataniem gleby stwierdzono znacząco większe zachwaszczenie niż na obiektach bez ugniatania. Po uprawie kombinowanej i uproszczonej U-2 odnotowano istotnie więcej chwastów, w odniesieniu do uprawy tradycyjnej (obiekt kontrolny) i uproszczonej U-1. Na obu obiektach (bez ugniatania i z ugniataniem) uprawa tradycyjna oraz uproszczona U-1 znacznie ograniczyły liczbę chwastów na jednostce powierzchni, w stosunku do uprawy uproszczonej U-2, szczególnie uwidoczniło się to na poletkach z ugniataniem gleby. Na obu obiektach (bez ugniatania i z ugniataniem) dominowały Thlaspi arvense, Polygonum aviculare, Viola arvensis iStellaria media. Stopień przedsiewnego ugniecenia gleby różnicował liczebność chwastów w fazie krzewienia pszenicy ozimej, istotnie większe zachwaszczenie stwierdzono na poletkach z ugniataniem gleby. Na obu obiektach (bez i z ugniataniem) zbiorowiska chwastów tworzyły zbliżoną liczbę gatunków, w łanie licznie występowały Thlaspi arvense, Lamium amplexicuale, Stellaria media i Viola arvensis. Stopień zagęszczenia gleby nie różnicował liczby chwastów w fazie krzewienia jęczmienia jarego, istotnie na zachwaszczenie plantacji wpłynął sposób uprawy gleby. Po uprawie uproszczonej U-2 (poletka bez ugniatania) odnotowano istotnie większe zachwaszczenie, w stosunku do uprawy tradycyjnej i kombinowanej. Na glebie ugniatanej uprawa uproszczona U-2 zwiększyła zachwaszczenie plantacji, w stosunku do pozostałych wariantów uprawowych, przy czym istotnie więcej taksonów stwierdzono w odniesieniu do uprawy tradycyjnej (obiekt kontrolny). Na poletkach bez ugniatania gleby w łanie dominowały: Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris, Stellaria media i Chenopodium album, a naobiekcie z ugniataniem licznie wystąpiły Thlaspi arvense, Polygonum aviculare i Viola arvensis.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top