Assessment of winter spelt and wheat growth and yield by ground spectral measurements
 
More details
Hide details
1
Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
 
2
2Department of Soil and Plant Cultivation, Poznań University of Life Sciences ul. Mazowiecka 45/46 , 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 371-381
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Information on the physiological state of plant canopies of crops during the growing season is essential for growers in decision-making such as foliar N and plant growth regulator applications for maximum yield. The aim of the study was to determine optimal vegetation indices for discriminating among four winter spelt and wheat varieties cultivated at six different organic and inorganic N fertilizer treatments. The suitability of the vegetation indices to predict yield was investigated as well. The results showed that the MCARI (Modified Chlorophyll Absorption Reflectance Index) was found to be the best for discriminating among spelt and wheat varieties and the most spectrally distinctive spelt variety was Schwabencorn. Among the tested indices, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) and MCARI could be used to most clearly distinguish the N treatments. A relatively high correlation occurred between the vegetation indices and grain yield of spelt and wheat. This relationship is stronger if the spectral data from different measurement dates are taken into consideration. Therefore, the best yield predictions (R2 = 0.79) were obtained using the cumulative SR index.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stanu upraw orkiszu i pszenicy oraz prognozowanie plonów na podstawie polowych pomiarów spektralnych
orkisz ozimy, pszenica, teledetekcja, nawożenie organiczne i mineralne, naziemne pomiary spektralne
Informacje dotyczące kondycji roślin w uprawie, w sezonie wegetacyjnym, są niezbędne przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych dotyczących na przykład nawożenia lub stosowania regulatorów wzrostu. Celem badań było stwierdzenie występowania różnic między właściwościami spektralnymi różnych odmian orkiszu uprawianego w odmiennych wariantach nawożenia oraz określenie przydatności wskaźników roślinnych uzyskanych w trakcie naziemnych pomiarów hiperspektralnych do prognozowania wysokości plonów orkiszu. Największe zróżnicowanie spektralne między trzema odmianami orkiszu ozimego i jedną odmianą pszenicy obserwowano w przypadku wskaźnika MCARI. Wskaźniki NDVI i MCARI były najbardziej przydatne do odróżniania poletek uprawianych w odmiennych wariantach nawożenia. Między wartościami wszystkich analizowanych wskaźników roślinnych i wielkością plonu z poletek występowała istotna zależność. Najsilniejsza zależność występowała, gdy do jej określenia wykorzystano dane spektralne zarejestrowane w trzech terminach na początku sezonu wegetacyjnego. Wówczas wartość współ-czynnika determinacji obliczonego dla zależności między plonem ziarna i wartościami wskaźnika SR wynosiła R2 = 0,79.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top