Energy efficiency of tillage methods and natural fertilization in potato cultivation
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 385-393
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two field experiments were carried out in 1996-2003 on a good rye-complex soil, where the effects of soil tillage as follows: conventional (plough) and ridges forming in summer, autumn and spring, and two kinds of natural fertilizers: cattle manure and straw plus nitrogen (urea) plus catch-crop (white mustard) were estimated. This work presents a comparison of energy balance of potato production and energy inputs involved in the tillage and natural fertilizers applied. Energy value of the yield of tubers and yield of dry mass of tubers and energy efficiency index were also estimated. The tillage methods did not significantly affect the energy inputs and the yield of potato tubers, although ploughing combined with autumn formation of ridges should be accepted as the most favourable. A higher yield of potato tubers, more favourable energy value and a higher value of energy efficiency index were obtained from the object fertilized with cattle manure than form the object fertilized with straw plus urea plus catch-crop. Fertilization with straw plus urea plus catch-crop (white mustard) significantly increased the energy input value on account of the application of nitrogen (urea) and the catch-crop. However, this system of fertilization significantly reduced energy inputs from direct energy carries (fuel), investments and human labour.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność energetyczna różnych sposobów uprawy roli i nawożenia naturalnego w produkcji ziemniaka
ziemniak, sposób uprawy roli, nawożenie naturalne, nakłady energetyczne, wartość energetyczna plonu, wskaźnik efektywności energetycznej
W latach 1996-2003 przeprowadzono dwa doświadczenia polowe na glebie kompleksu żytniego dobrego, w którym porównywano wpływ tradycyjnej uprawy płużnej i formowania redlin w trzech terminach: latem, jesienią i wiosną oraz dwa rodzaje nawożenia naturalnego: obornik bydlęcy i słoma wzbogacona mocznikiem i mulczowana gorczycą białą. W pracy dokonano porównania bilansu energetycznego produkcji ziemniaka i określono nakłady energetyczne poniesione na sposoby uprawy roli i rodzaje nawożenia naturalnego. Obliczono wskaźnik efektywności energetycznej. Sposoby uprawy roli nie wpływały istotnie na wielkość nakładów energetycznych i plon bulw ziemniaka, chociaż za najbardziej korzystny należy przyjąć sposób płużny i formowanie redlin jesienią. Wyższy plon bulw, plon suchej masy, korzystniejszą wartość energetyczną oraz wyższy wskaźnik efektywności energetycznej otrzymano po zastosowaniu obornika, aniżeli słomy w połączeniu z mocznikiem i międzyplonem. Nawożenie słomą wzbogacone mocznikiem i międzyplonem gorczycy białej zwiększało istotnie nakłady energetyczne, ze względu na zastosowany mocznik i międzyplon. Przy takim rodzaju nawożenia naturalnego istotnie ograniczono nakłady w postaci bezpośrednich nośników energii (paliwo), środków inwestycyjnych i pracy ludzkiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top