Effect of the composting process on physical and energetic changes in compost
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Department of Soil Science and Soil Protection, Agriculture University in Kraków, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 607-619
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Composting is one of the most common methods of treating biodegradable waste, and application of the process’ final product into the soil is, due to the high carbon content, one of the most rational ways of its management. If the compost is not in line with legal requirements, it is necessary to search for alternative ways of its use, such as application for energy purposes. The aim of this study was to estimate differences in the physical, including energetic, properties of composts prepared from plant feedstock with additions of such materials as biochar, sewage sludge, coffee grounds and yeast effluent. The composting process was carried out for 140 days. The basic chemical and physical properties as well as heat of combustion were determined in the analysed feedstocks and mixtures derived from them. It was found that 10% addition of biochar had no significant effect on the composting process rate; however, biochar-amended treatments showed a smaller loss of dry matter and higher C:N ratio compared to other combinations. The use of biochar or coffee grounds as additives in the composting process reduced volumetric density of the composted biomass. Maize straw amended with sewage sludge and coffee grounds reduced air-filled porosity of composts. The share of biochar in the compost limited this tendency. The heat of combustion determined in composts was lower than the parameter determined in material mixtures before the composting process. The results show that sewage sludge reduced the heat of combustion of composts, which was closely related to ash content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przebiegu procesu kompostowania na zmiany fizyczne i energetyczne kom-postu
biowęgiel, kompost, porowatość, gęstość, ciepło spalania
Kompostowanie jest jedną z najpopularniejszych metod przetwarzania odpadów biodegradowalnych, a jego aplikacja do gleby ze względu na dużą zawartość węgla stanowi jeden z najracjonalniejszych sposób jego zagospodarowania. W przypadku, gdy kompost nie spełnia wymogów prawnych konieczne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów jego wykorzystania, takich jak zastosowanie do celów energetycznych. Celem przeprowadzonych badań było wyjaśnienie zróżnicowania właściwości fizycznych, w tym energetycznych kompostów przygotowanych na bazie surowca roślinnego z dodatkami materiałów takich jak biowęgiel, osad ściekowy, fusy z kawy lub odciek z drożdży. Proces kompostowania prowadzono 140 dni. W analizowanych substratach i otrzymanych z nich mieszaninach oznaczono podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne oraz ciepło spalania. Stwierdzono, że 10% dodatek biowęgla nie wpływał znacząco na tempo procesu kompostowania, jednak w obiektach z jego dodatkiem straty suchej masy były mniejsze, a stosunek C:N większy w porównaniu do pozostałych kombinacji. Zastosowanie biowęgla lub fusów z kawy jako dodatków w procesie kompostowania przyczyniło się do zmniejszenia gęstości objętościowej kompostowanej biomasy. Dodatek osadu ściekowego oraz fusów z kawy do słomy z kukurydzy zmniejszał porowatość powietrzną kompostów. Udział biowęgla w kompoście ograniczał tę tendencję. Oznaczone w kompostach ciepło spalania było mniejsze w stosunku do wartości tego parametru oznaczonego w mieszaninach przed rozpoczęciem procesu kompostowania. Stwierdzono, że osady ściekowe wpływały na zmniejszenie wartości ciepła spalania kompostów, które pozostawało w ścisłej zależności z zawartością popiołu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top