Emissions from the production of chemical fertilisers and fuel consumption in various technologies of energy crops cultivation
 
More details
Hide details
1
Department of Economic and Energetic Analysis, Institute of Technology and Life Sciences – Warsaw branch, Rakowiecka street, 32, 02-532 Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 593-605
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the impact of the cultivation of crops which may serve as a substrate for a biogas plant on the atmosphere. Subjects addressed in the study cover a range of issues related to greenhouse gas (GHG) emissions from this area of agricultural activity. The amounts of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emitted to the atmosphere in the selected cultivation technologies of beet, maize for silage and grasses were calculated. Emissions of GHG from chemical fertiliser production corresponding to the quantities used in the individual technologies were analysed, and amounts of the emitted above-mentioned pollutants originating from diesel fuel used during agricultural treatments conducted with the use of agricultural machinery were calculated. Emission values were expressed in equivalent units – . The study demonstrated that technologies which result in the highest quantities of emission are maize cultivation technologies – the average value for the study crops is 1 428 490.56 g ha–1 CO2eq. The lowest level of pollutants in the form of emitted greenhouse gases originates from grass cultivation and its average value is 904 661.28 g ha–1 CO2eq.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisje z produkcji nawozów sztucznych i zużycia paliw w różnych technologiach upraw roślin energetycznych
gaz cieplarniany, produkcja nawozów sztucznych, zużycie paliwa, rośliny energetyczne
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu na atmosferę upraw roślin, które mogą posłużyć jako substrat do biogazowi. Zagadnienia poruszone w opracowaniu obejmują zakres problematyki związanej z emisją gazów cieplarnianych (GHG) z tego obszaru działalności rolniczej. Obliczono ilość emisji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) jakie zostały wyemitowane do atmosfery w wybranych technologiach uprawy buraków, kukurydzy na kiszonkę i traw. Rozważono emisje GHG z produkcji nawozów sztucznych odpowiadające ilościom zastosowanym w poszczególnych technologiach oraz wyliczone zostały ilości wyemitowanych wyżej wymienionych zanieczyszczeń pochodzących z zużytego oleju napędowego podczas przeprowadzonych za pomocą maszyn rolniczych zabiegów agrotechnicznych. Wartości emisji wyrażono w jednostce ekwiwalentnej – ECO2eq. Badania wykazały, że technologiami, z których pochodzą największe ilości emisji są technologie uprawy kukurydzy – średnia wartość z badanych upraw to 1 428 490,56 CO2eq. Najniższy poziom zanieczyszczeń emitowanych gazów cieplarnianych pochodzi z upraw traw i wynosi średnio 904 661,28 CO2eq.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top